Words of Wisdom

“You can’t test courage cautiously.”—Annie Dillard (American writer)
អ្នកមិនអាចពិសោធន៏ភាពក្លាហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នទេ—Annie Dillard

“What you seek is seeking you.”—Rumi
អ្វីដែលអ្នកស្វែងរក កំពុងស្វែងរកអ្នកដូចគ្នា—Rumi

“Anyone who lives within their means suffers a lack of imagination.”—Oscar Wild
បុគ្គលរស់នៅតាមធនធានដែលខ្លួនមាន គឺបុគ្គលដែលខ្វះការស្រមើស្រមៃ—Oscar Wild

“The easiest kind of relationship is with ten thousand people. The hardest is with one.” — Joan Baez
បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមួយពាន់នាក់ ជារឿងងាយបំផុត ។ បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់ ជារឿងពិបាកបំផុត — Joan Baez

“Kites rise highest against the wind, not with it.”—Winston Churchill
ខ្លែងហោះខ្ពស់បំផុតតែពេលវាហោះបព្រា្ចស់ខ្យល់ប៉ុណ្ណោះ —Winston Churchill

“It is better to be faithful than famous.”—Theodore Roosevelt
ភាពស្មោះត្រង់ប្រសើរជាងភាពល្បីល្បាញ—Theodore Roosevelt

“It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.”—William Blake
អភ័យទោសឲសត្រូវ ងាយធ្វើជាងអភ័យទោសឲមិត្ត—William Blake

“If we cannot be transformed, we will settle for being informed and conformed.”—John Ortberg
បើយើងផ្លាស់ប្តូរមិនបាន នោះយើងច្បាស់ជាចាំតែគេប្រាប់និងធ្វើតាមគេប៉ុណ្ណោះ—John Ortberg

“Endurance is not just the ability to bear a hard thing, but to turn into glory.”—Unknown
ភាពអត់ធ្មត់មិនសំដៅតែទៅលើសមត្ថភាពអាចទ្រាំការលំបាកតែមួយមុខនោះទេ តែវាផ្តោតទៅលើសមត្ថភាពនាំមកនូវជោគជ័យផងដែរ—Unknown

“One example is worth a thousand arguments.”—Thomas Carlyle
ឧទាហរណ៏តែមួយប៉ុណ្ណោះ អាចមានតំលៃស្មើរយោបល់មួយពាន់—Thomas Carlyle

“When one has smashed everything around oneself, one has also smashed oneself.”—Marie D’agoult
បំផ្លាញអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន គឺបំផ្លាញខ្លួនឯង—Marie D’agoult

“The beginning is always today.”

board-413157_640

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”— Pele
ជោគជ័យមិនមែនកើតដោយចៃដន្យទេ ។ វាកើតចេញពីការខិតខំ តស៊ូអត់ធ្មត់ ការសិក្សា ការរៀនសូត្រ ការលះបង់ ជាពិសេសគឺការស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើឬកំពុងរៀនធ្វើ— Pele

“If you want to conquer fear, don’t sit home and think about it. Go out and get busy.”— Dale Carnegie
ចង់ឈប់ខ្លាច ចូរកុំរវល់តែអង្គុយក្នុងផ្ទះគិតពីវា ។ ចូរចេញទៅក្រៅធ្វើនេះធ្វើនោះកុំនៅទំនេរ— Dale Carnegie

“An investment in knowledge pays the best interest.”— Benjamin Franklin
ចំណាយទុនបង្កើនចំណេះ គឺជាជំរើសដែលផ្តល់ផលតបស្នងដ៏ប្រពៃបំផុត— Benjamin Franklin

“Education is not just about going to school and getting a degree. It’s about widening your knowledge and absorbing the truth about life.”— Shakuntala Devi
ការអប់រំមិនគ្រាន់ទៅសាលារៀនយកសញាប័ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ។ អប់រំគឺការព្យាយាមពង្រីកចំនេះដឹង និងស្វែងយល់ពីតថភាពជីវិត— Shakuntala Devi

“The only source of knowledge is experience.”— Albert Einstein
ប្រភពដែលផ្តល់ចំនេះដឹងតែមួយគត់គឺ បទពិសោធន៏— Albert Einstein

“Praise by name, criticize by category” ― Peter Bevelin
បើសរសើរ ៗឲចំឈ្មោះ បើរិះគន់ ចូររិះគន់ជាក្រុម― Peter Bevelin

“The beginning is always today.” ― Mary Wollstonecraft Shelley
ចំនុចចាប់ផ្តើម គឺរមែងក្នុងថ្ងៃនេះ― Mary Wollstonecraft Shelley

“The best preparation for tomorrow is doing your best today.”
― H. Jackson Brown Jr.
ចង់ត្រៀមខ្លួនឲបានល្អបំផុតសំរាប់ថ្ងៃស្អែក ចូរខំឲអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះ― H. Jackson Brown Jr.

“What worked yesterday doesn’t always work today.” ― Elizabeth Gilbert
អ្វីដែលដំនើរការល្អម្សិលមិញ មិនប្រាកដថានឹងដំនើរការល្អថ្ងៃនេះទេ― Elizabeth Gilbert

“Being entirely honest with oneself is a good exercise.”— Sigmund Freud.
ស្មោះត្រង់បំផុតជាមួយខ្លួនឯង គឺជាទង្វើរមួយដ៏ប្រពៃ— Sigmund Freud.

“I surround myself with good people who make me feel great and give me positive energy.”— Ali Krieger
ខ្ញុំរាប់អានតែមនុស្សល្អដែលធ្វើឲខ្ញុំសប្បាយចិត្ត និងដែលផ្តល់ថាមពលវិជ្ជមាន— Ali Krieger

Use the Third Door!

Book TalkAlex Banayan, the author of The Third Door: The Wild Quest to Uncover How the World’s Most Successful People Launched Their Careers, provides an interesting message about life and success. The message is simple. “Life, business, success… is just like a nightclub, he says. “There are always three ways in.” We can get in through the First Door, the Second Door, or the Third Door. To achieve success, however, Banayan asserts, one needs to pay particular attention to the Third Door.

Banayan says the First Door is the main entrance. This is where “the line curves around the block; where 99 percent of people wait around, hoping to get in.” Next is the Second Door or the VIP entrance. This door is “where the billionaires, celebrities, and people born into it slip through.” And finally, we have the third door that no one tells us about.

The Third Door, according to the author, is the entrance where “we have to jump out of line, run down the alley, bang on the door a hundred times, crack open the window, sneak through the kitchen. For there’s always a way.”photo_2018-07-24_10-02-09

Banayan challenges readers to use it more and to live it day in and day out. In fact, he’s used it himself to achieve some progress in his life. He used it to win prizes on a game show, to seek interviews with some of the world’s big names or the most successful leaders/influencers and industry giants, giants such as Bill Gates, Warren Buffett, Jessica Alba, Maya Angelou, Tony Hsieh, Drew Carey, Larry King, Lady Gaga, Steve Wozniak, Jane Goodall, and Quincy Jones.

Banayan’s Third Door and the journey he undertook to write this book are fascinating, inspiring, and addictive. They describe a path to an ultimate success that many people also dream about. And one thing is clear about their success. It is a product of many years of hard work, commitment, failure, disappointment, depression, and self-doubt along the way.

The Third Door is a great book! I strongly recommend it. I especially urge those at the author’s age, 18 (when he started his journey to write this book) to read it. You may find it useful and applicable. It can change the way you think and act. Who knows, it may change your life!

Why we read?

AE2F16ED-C642-4EB0-B7FC-2A531CEF5279Many of us read. Some read fantasy, others read sci-fi. Some are partial to non-fiction or self-help. And some read just about everything. But why do we read? The answer can be abundant and vary from individual to individual. Below are some of the most significant reasons.

In her critical book Why I Read: The Serious Pleasure of Books, Wendy Lesser provides some “mutually contradictory” reasons why people read. People read, Wendy points out, to pass the time, to savor the existence of time, to escape from oneself into someone else’s world, to find oneself in someone else’s words, to exercise critical capacities, and to flee from the need for rational explanations.

Harold Bloom, the author of How to Read and Why, adds that many of us continue to read because reading enables us to retain a capacity to form our judgments and opinions. It also helps to “prepare ourselves for change.” There are also some of us who read, according to Sir Francis Bacon, Dr. Samuel Johnson, and Ralph Waldo Emerson, “to strengthen the self and to learn its authentic interests.”

Another interesting reason why people read is provided in this book Why I Read 5 Newspapers Every Day by Praveen Patil. He writes that doing so allows him to improve storytelling in his workplace. He finds out that those newspapers use different ways to report the same story. So by reading five newspapers, he can get different perspectives for the same stories.

I primarily read to expand my knowledge and to write better. Why do you read? To prepare for the tests or exams? To reinforce ideas? To make a living? To become a better person? Share your thoughts below if you have a different reason to read.

ធ្វើអី្វមួយមិនសំខាន់បានល្អ ក៏នៅតែមិនសំខាន់

 

photo_2018-05-23_10-19-36“People don’t care how much you know until they know how much you care.” ― Michael S. Miller
អ្នកដទៃមិនខ្វល់ថាតើអ្នកចេះប៉ុណ្ណាឡើយ បើគេមិនដឹងថា អ្នកខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណាទេនោះ― Michael S. Miller

“Highly successful people have three things in common: motivation, ability, and opportunity.” ― Adam Grant
មនុស្សជោគជ័យបំផុត មានគុណសម្បត្តិរួមបីយ៉ាងគឺ ទឹកចិត្តប្តូរផ្តាច់ សមត្ថភាពនិងឧកាស ។

“If we create networks with the sole intention of getting something, we won’t succeed.”
― Adam Grant
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនឹងគ្មានប្រយោជន៏ បើយើងបង្កើតវាសំរាប់តែរកផលចំនេញផ្ទាល់ខ្លួន― Adam Grant

“The more I help out, the more successful I become. But I measure success in what it has done for the people around me. That is the real accolade.” ― Adam Grant
កាលណាខ្ញុំជួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើន កាលណោះខ្ញុំកាន់តែជោគជ័យ ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំឲតំលៃជោគជ័យទៅលើអ្វី ដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន ព្រោះនោះទើបជាកិត្តិយសពិតប្រាកដ ― Adam Grant

“The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.” —Samuel Johnson
តំលៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់ ថិតនៅលើថាតើ គេប្រព្រឹត្តដូចម្តេចចំពោះដទៃដែលគ្មានប្រយោជន៏អ្វីសោះចំពោះគេ—Samuel Johnson

“What we fear doing most is usually what we most need to do.” ― Timothy Ferriss
អី្វដែលយើងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើបំផុត រមែងជាអ្វីចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើ― Timothy Ferriss

“The fishing is best where the fewest go.” ― Timothy Ferriss
កន្លែងដែលអាចស្ទូចត្រីបានច្រើនបំផុត គឺកន្លែងដែលពុំសូវមានអ្នកទៅស្ទូច― Timothy Ferriss

“Learn to be difficult when it counts” ― Timothy Ferriss
បើកាលះទេសះតំរូវ យើងគួររៀនធ្វើជាមនុស្សពិបាកខ្លះទើបល្អ― Timothy Ferriss

“Doing something unimportant well does not make it important.” ― Timothy Ferriss
ធ្វើអី្វមួយមិនសំខាន់បានល្អ ក៏នៅតែមិនសំខាន់― Timothy Ferriss

“Early to bed, early to rise, work like hell, and advertise.”—Ted Turner
ជោគជ័យ តាមរបៀប លោក Ted Turner: ប្រញាប់ ចូល ដេក ប្រញាប់ ក្រោក ប្រឹងប្រែង ធ្វើ ការកុំខ្លាច ស្លាប់ ហើយ កុំភ្លេច ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ។

“Accountants are in the past, managers are in the present, and leaders are in the future.”—Paul Orfalea
គណនេយ្យករ ធ្វើ ការ ជាមួយ អតីត កាល អ្នក ចាត់ ចែង ការ ដោះស្រាយ ការងារ បច្ចុប្បន្ន អ្នក ដឹកនាំ គិតគូរ ពី អនាគត —Paul Orfalea

“The price of inaction is far greater than the cost of a mistake.”—Meg Whitman
តំលៃ ត្រូវ បង់ សំរាប់ ការមិន បាន ធ្វើ អ្វី សោះ មាន កំរិត ធំធេង ជាង តំលៃ ត្រូវ បង់ ពេល ធ្វើ អ្វី មួយ ខុស —Meg Whitman

“If I really want to improve my situation, I can work on the one thing over which I have control – myself.” ― Stephen R. Covey
បើខ្ញុំពិតជាចង់កែលំអរស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំឲប្រសើរឡើង កិច្ច ការមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើ បាន គឺគ្រប់គ្រងលើ ខ្លួនឯង― Stephen R. Covey

“To learn and not to do is really not to learn. To know and not to do is really not to know.” ― Stephen R. Covey
រៀនហើយមិនធ្វើ គឺមិនរៀន ។ ចេះហើយមិនធ្វើ គឺមិនចេះ― Stephen R. Covey

“Pretty websites don’t sell things. Words sell things.” ― Donald Miller
វិបសៃស្អាតមិនជួយលក់ទំនិញដាច់ទេ ។ ពាក្យសំដីទេដែលជួយ― Donald Mille

“A man can be rich as long as he reads.” ― Lailah Gifty Akita
មនុស្សណាក៏អាចមានបានដែរបើគេអានសៀវភៅ― Lailah Gifty Akita

“The work you put in when no one is watching will matter far more than the work you do when the cameras are rolling.” ― Leslie Odom Jr.
ការងារដែលអ្នកធ្វើពេលគ្មានអ្នកមើល ប្រសើរជាងការងារដែលអ្នកធ្វើនៅមុខកាម៉េរា ― Leslie Odom Jr.

“The path to moments of greatness in your life will be paved, in part, with your spectacular failures.” ― Leslie Odom Jr.
ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់អ្នក កើតឡើងមួយផ្នែក ដោយសារបរាជ័យធំៗដែលអ្នកឆ្លងកាត់― Leslie Odom Jr.

Five questions for organization success

Book TalkIn his 2008 insightful book entitled The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization, Peter Drucker, a well-known American management consultant, educator, and author, suggests that to bring success to an organization, business owners, leaders, and managers need to ask themselves the following five simple, but challenging questions.

The first question Peter Drucker encourages every institutional leader to ask is “what is our mission?” She or he needs to define a core mission that contains clear objectives and goals that can both guide and hold the organization together. The mission statement should be spelled out accurately and concisely and should help reflect the dedication, potential, and hope of the organization. Also, every member of the organization should fully understand the mission, and should live it daily as well.

Next, the leader needs to ask “who is our customer?” The organization needs to know who their product or service targets or serves. Customers, according to Peter Drucker, include both primary and supporting ones. The organization should know both these customers well enough as it will enable them to help customers better and get effectively prepared for any changes. Drucker stresses that the success of any organizations ultimately depends on what they have contributed to the success of your customers.

The third simple question successful organizations should ask is “what does the customer value?” Asking such a question will prevent the organization from wrongly making assumptions about what the customers need. Customers are the ones who know their needs, so their voice should be clearly heard and taken into serious consideration. Listening to customers’ concners and feedback will help the organization to maximize its ability to satisfy their needs and requirements.

Another key to success is to ask: “what are our results?” Every leader needs to know the result his or her organization wants to achieve both long term and short term. To meet the expected outcomes, the leader needs to keep an eye on and appraise the day to day performance of the organization against the approved criteria.

Finally, every leader needs to focus on the organizational plan, asking “what is our plan?” An organization needs a good plan that covers such essential aspects as mission and vision, set of goals and objectives, a course of action, budget, results, and the overall business climate. Peter Drucker challenges the leader to make an effective plan, that combines these five ingredients: abandonment, concentration, innovation, risk-taking, and analysis. Putting this plan in place and getting to understand it well, Drucker emphasises, will keep the organization focused on the set objectives and at the same time help everyone in the organization to find a way to achieve them.

So those are Peter Drucker’s five essential questions for organization success. These questions sound simple enough, but they may not be the easy ones. Hopefully, by putting these questions to work, it will help to make your organization more effective and successful.

Who should you be?

Book Talk

We all can be a giver, taker, or matcher, according to Adam Grant in “Give and Take: A Revolutionary Approach to Success.” Our success is increasingly dependent on each type of people we choose to practice.

Givers are people who generously help others to be successful and get ahead in life. They often make an effort to be generous in sharing their time, energy, knowledge, skills, ideas, and connections with people who can benefit from them without expecting anything in return. Such people who prefer to give more than they get are a “relatively rare breed.”

Takers help others “strategically.” According to Grant, takers “tilt reciprocity in their own favor, putting their own interests ahead of others’ needs.” Thus, they intend to help only when the benefits to them outweigh the personal costs. Generally, takers continuously ask for favors, never give back, and rarely trust others.

“You scratch my back, and I’ll scratch yours” perfectly explains the matcher’s distinctive signature. They look for an “equal balance of giving and getting.” Matchers will help those who will help them. This group consists of a vast majority of people.

Adam Grant concludes that givers “dominate the bottom and the top of the success ladder.” They are both the “worst performers and the best performers,” or the most successful and the least successful. In the long term, givers take home the big prize, doing great things for other people. According to Grant, when givers succeed, it “spreads and cascades.” Their success creates a “ripple effect,” enhancing the success of those around them. Takers and matchers, Grant concludes, are “more likely to land in the middle.” “When takers win, there’s usually someone else who loses.”

 

 

 

 

 

Words of Wisdom

field-328962_1920“When you satisfy your clients, they will satisfy your business.” ― Awolumate Samuel
ធ្វើអោយអតិថិជនពេញចិត្ត អតិថិជននឹងជួយ​មុខរបរ​អ្នកឲរីកចំរើន― Awolumate Samuel

“Read an hour every day in your chosen field. This works out to about one book per week, 50 books per year, and will guarantee your success.”― Brian Tracy
ចូរអានសៀវភៅទាក់ទងនិងមុខជំនាញរបស់អ្នក ឲបានមួយម៉ាងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អានរាល់ថ្ងៃ អ្នកនឹងបានមួយក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៏ ឬ៥០ក្បាលក្នុងមួួយឆ្នាំ ។ អានរាល់ថ្ងៃនឹងជួយអ្នកឲបានជោគជ័យ― Brian Tracy

“If you have time to whine then you have time to find solution.” ― Dee Dee Artner
បើអ្នកមានពេលយំឡាំប៉ា នោះអ្នកពិត​ជាមាន​ពេលរកដំណោះស្រាយ― Dee Dee Artner

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” ― Peter F. Drucker
ពេល​​ឃើញ​មុខ​ជំនួញ​ណា​មួយ​បាន​ជោគជ័យ​ អ្នក​គួរ​ដឹង​ថា​វាកើតឡើង​ដោយសារ​ការ​សំរេច​ចិត្ត​ដ៏​ក្លាហាន​របស់​អ្នក​ណា​ម្នាក់​― Peter F. Drucker

“Don’t set your goals by what other people deem important.” ― Jaachynma N.E. Agu
ចូរកុំកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកតាមអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតថាសំខាន់ ― Jaachynma N.E. Agu

“The greater the love, the greater the tragedy when it’s over.” —Nicholas Sparks
ទំហំ​ស្នេហ៍​កាន់​តែ​ធំ​ ទំហំ​ទុក្ខ​​កាន់តែ​ខ្លាំង​ នៅ​ពេល​ស្នេហា​នោះឈាន​ដល់​ទី​បញ្ចប់ —Nicholas Sparks

“The worst part of success is to try to find someone who is happy for you.” – Bette Midler
ចំនុចអាក្រក់បំផុតនៃភាពជោគជ័យ គឺព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នក– Bette Midler

“Your income is directly related to your philosophy, NOT the economy.” – Jim Rohn
អ្នករកបានចំនូលប៉ុណ្ណាគឺពឹងផ្អែកលើការគិតរបស់អ្នក មិនមែនដោយសាសេដ្ធកិច្ចទេ – Jim Rohn

“Everyone has got the will to win; it’s only those with the will to prepare that do win.”
― Mark Cuban
អ្នកណាក៏ចង់ឈ្នះដែរ តែអ្នកដែលចេះត្រៀមខ្លួនទើបអាចឈ្នះ― Mark Cuban

“The number one reason most people don’t get what they want is that they don’t know what they want.”—T. Harv Eker
ហេតុផលដំបូងដែលមនុស្សភាគច្រើន ពុំបានទទួលអ្វីដែលគេចង់បាន គឺមកពីគេមិនដឹងថាគេចង់បានអ្វី ពិតប្រាកដ—T. Harv Eker

“If you keep doing what you’ve always done, you’ll keep getting what you’ve always got.”— Jim Rohn
បើអ្នកបន្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកតែងតែធ្វើ អ្នកនឹងបានទទួលអ្វីដែលអ្នកតែងតែទទួល— Jim Rohn

“If you want to fly with the eagles, don’t swim with the ducks!” ― T. Harv Eker
បើចង់ហោះជាមួយហ្វូងឥទ្រ្ឌី ចូរកុំទៅរវល់ហែលទឹកជាមួយហ្វូងទា― T. Harv Eker

“Money is a result, wealth is a result, health is a result, illness is a result, your weight is a result. We live in a world of cause and effect.” ― T. Harv Eker
ប្រាក់កាស់ ទ្រព្វធន សុខភាព ជំងឺ ទំងន់ខ្លួន សុទ្ធជាលទ្ធផលកើតចេញពីទង្វើររបស់យើង ។ យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរស់នៅ ក្នុងពិភពដែលអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុមានផលរបស់វា― T. Harv Eker

“We can’t live without eating, but we don’t live to eat.” ― Stephen R. Covey
មនុស្សយើងមិនអាចរស់បានដោយពុំទទួលទានទេ ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវរស់ដើម្បីតែទទួលទានដែរ ― Stephen R. Covey

“The person who doesn’t read is no better off than the person who can’t read.” ― Stephen R. Covey
អ្នកចេះអានតែមិនអាន គ្មានអី្វប្រសើរជាងអ្នកមិនចេះអាននោះទេ― Stephen R. Covey

“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.” ― Stephen R. Covey
មនុស្សភាគច្រើនមិនស្តាប់ព្រោះតែខ្លួនចង់យល់ទេ គេស្តាប់ព្រោះតែគេចង់បព្ជេាញយោបល់តែមួយមុខគត់― Stephen R. Covey

“To change ourselves effectively, we first had to change our perceptions.” ― Stephen R. Covey
ចង់ផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឲបានប្រសើរ យើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតជាមុន― Stephen R. Covey

 

ជំងឺ៦មុខដែលមនុស្សខ្លាចបំផុត!

photo_2017-10-22_06-29-34ខាងក្រោមនេះជាជំងឺខ្លាច ឬភាពខ្លាច ឬសេចក្តីខ្លាច៦យ៉ាង ដែលខ្ញុំដកចេញពីសៀវភៅក្លាសិក Think and Grow Rich បោះពុម្ភឆ្នាំ1937 របស់លោក Napoleon Hill ។ ប៉ុន្តែ​ ភ្ជាប់ជាមួយសេចក្តីខ្លាចនិមួយៗ គឺជាទស្សនះបន្ថែមរបស់ខ្ញុំ ។

  1. ខ្លាចក្រ (Fear of poverty):  ចេះខ្លាចអព្ចាឹងល្អហើយ ព្រោះវាបង្ហាញថាយើង​នៅមានចិត្តចង់មានចង់បាន ។ តែបើចង់កុំឲក្ររហូត គួរតែខិតខំ ។ ខំរៀន ខំធ្វើការ ខំរកសុី ។ កុំទំនរ ! កុំខំតែដើរសុីផឹក ព្រោះគិតថា ទាល់តែចេះសុីផឹក​ ទើបចេះ​រក​ ទើប​ចេះចាយ​ ។ សុីផឹកខ្លាំងពេកប្រយ័ត្ន…។ 
  2. ខ្លាចគេរិះគន់ (Fear of criticism): ខ្លាចគេថា ។ ខ្លាចខ្លួនអន់ ។ កុំគិតដូច្នោះ​ ។ កុំប្រកាន់ទស្សនះបែបណឹង ។ អ្នកផ្សេងគេមានរឿងរ៉ាវរបស់គេរាប់មិនអស់​ សំរាប់គិតគូរដែរ គេគ្មានពេលឯណាមកគិតពីយើងទេ ។ ពិតហើយ វាច្បាស់ជាមានអ្នក​ ដែលចាំតែរិះគន់ ចាំតែថា ចាំតែមើលយើងលើ្រកោម ។ តែកុំទៅខ្វល់ចំពោះអាកប្បកិរិយាឬទង្វើររបស់មនុស្សប្រភេទណឹង ។ វាគ្មានបានជាសាច់ការអ្វីទេ ។
  3. ខ្លាចជំងឺ (Fear of ill health): បើខ្លាចឈឺ សូមកុំហូបកុំផឹក​ឲ​ហួសកំរិតដែលរាងកាយត្រូវការ ។ កុំយកលេសថា មិត្តភ័ក្របង្ខំ បើមិនផឹកមិនកើត វាមិនល្អមើល! បើមិត្តភ័ក្រមិនចេះស្តាប់ហេតុផល មិនចង់ឲយើងរស់បានយូរ គេមិនមែនជាមិត្តភ័ក្រពិតប្រាក​ដ​ទេ ។ ចាំ​ទុក​អោយ​ច្បាស់​ ។ យើងមានជំរើសរវាងរស់នៅ មានសុខភាពល្អ សំរាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារ ឬបន្តផឹកសុីជាមួយ​មិត្តភ័ក្រដើម្បីនាំជំងឹដល់ខ្លួន និងនាំទុក្ខដល់អ្នកជុំវិញខ្លួន ។ បើដឹងថា ត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដើរណាហើយ ចូរកុំភ្លេចហាត់ប្រាណ​ឲបានទៀតទាត់រាល់ថ្ងៃផង ។
  4. ខ្លាចបាត់បង់ក្តីស្រលាញ់ពីអ្នកណាម្នាក់ (Fear of loss of love of someone): សាងតែអំពើល្អរហូតទៅ ផលល្អនឹងតបស្នង មិនខានឡើយ ព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថា អំពើល្អ វាមិនចេះសាបសូន្យទេ ។ យកចិត្តទុកដាក់ដល់គូរស្នេហ៏ កុំរើសពេលអោយ​សោះ​ ។ កុំពេលស្គាល់គ្នាដំបូង​ ឬមុនរៀបការ ស្រលាញ់ណាស់ គ្មានលក្ខខណ្ឌអីទេ ប្រាប់មក! ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរ តែដល់ការរួច គិតថារួចខ្លួន ។ បើគិតអព្ចាឹង ដដែល តើមានប្រយោជន៏អី ទៅខ្លាចបាត់បង់ ។ វាគង់នឹងបាត់បង់ទេ ។
  5. ខ្លាចចាស់ (Fear of old age): កុំខ្លាចចាស់ ។ ព្រះពុទ្ធនៃយើងលោកថា កើតចាស់ឈឺស្លាប់ ។ គេចទៅណាក៏មិនផុតដែរ ។  ដូច្នេះ​ ក្នុងគ្រាកំពុងរស់រៀនមានជីវិត​ ​ចូរ​រៀន​រស់ឲមានន័យ មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ រៀនស្រលាញ់ខ្លួន ស្រលាញ់ក្រុមគ្រួសារ ប្រទេសជាតិ ។ ភាពចាស់ វ័យជរាទុកឲវាដំនើរទៅតាមធម្មជាតិ កុំបារម្ភហួសហេតុពេក ។
  6. ខ្លាចស្លាប់ (Fear of death):កុំខ្លាចស្លាប់ ។ វាគ្មានប្រយោជន៏ទេ ព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយ​ខាង​លើ​អព្ចាឹង​ វាគង់នឹងមកដល់ ។ មិនបាច់គេចទៅណាទេ ហើយបើចង់គេចវៀស​ ក៏គេចមិនរួចដែរ ។ បង្រៀនចិត្តឲចេះគិតថា វាជារឿងធម្មជាតិ ជារឿងធម្មតាទៅ វាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ យូរៗគង់នឹងធ្លាប់ គង់នឹងឈប់គិតច្រើនពីវា គង់នឹងចេះទទួលស្គាល់ថាជីវិតវាមិនអមតះអ្វីទេ ។ តែអ្នកខ្លះគិតថា ខ្លួនមិនទាន់ចង់ស្លាប់ ព្រោះខ្លួន នៅមិនទាន់បានធ្វើអ្វី ឬសំរេចគោលដៅអ្វីមួយ មិនទាន់រកប្រាក់បានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទុកឲកូនចៅ  មនុស្សជុំវិញដែលខ្លួនស្រលាញ់នៅឡើយ ។ ខ្លួនមិនទាន់ចង់ទៅណាទេ ព្រោះខ្លួនមិនចង់ឃើញពួកគេក្រ លំបាក ។ល។ និង ។ល។ បើបារម្ភដូច្នេះមែន វិធីតែមួួយគឺមានតែខិតខំប្រឹងប្រែងទេ ពោលគឺមានតែយកពេលដែល​នៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មាន ទៅប្រើឲមានប្រយោជន៏ កុំរវល់តែគិតពីរឿងស្លាប់ ។ ដូចជា​ គួរចំណាយពេលជាមួយកូនចៅ  ជាមួយស្វាមីភរិយា ជាមួយឪពុកម្តាយ ឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲបានច្រើន ។ ធ្វើអ្វីល្អៗជាមួយពួកគេកុំឲរលំងថ្ងៃ ដូចជាមុនចូលដំណេក ។ ចំណាយពេលពីរបីនាទីសាសងគ្នា ប្រើពាក្យពេជ្រផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាក៏បាន ។ អ្នកខ្លះមិនហ៊ាន សូម្បីតែនិយាយថា Good night ឬប៉ាស្រលាញ់កូន ឬបងស្រលាញ់អូន ឬកូនស្រលាញ់ប៉ា ឬកូនស្រលាញ់ម៉ែ ។ល។ បើពិបាកណាស់ ចូរកុំភ្លេចឲសោះ (ខ្ញុំមិនដាក់បណ្តាស់សាអីទេ ។ ខ្ញុំគិតចឹងតែរាល់ថ្ងៃ) ជួនកាលយើងចូលទៅគេង ស្អែកឡើង អត់ភ្ញាក់រហូតក៏គ្មានអ្នកណាមើលឃើញមុនទេ 🙂

Words of Wisdom

“Work spares us from three evils: boredom, vice, and need.”~ Voltaire
ការងារជួយរំដោះយើងអោយផុតពីបិសាចសាហាវបីប្រភេទ: ភាពអផ្សុក អំពើអបាយមុខ និងសេចក្ដីត្រូវការឥតឈប់ឈរ-Voltaire

“Those who win are those who think they can.” — Paul Tournier
អ្នកដែលឈ្នះគឺអ្នកដែលគិតថាគេនឹងឈ្នះ-Paul Tournier

“There is only one person who could ever make you happy and that person is you.” — David Burns
មនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបានជានិច្ច គឺខ្លួនឯង- David Burns

“Happiness depends upon ourselves.” — Aristotle
សុភមង្គលគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងម្នាក់ៗជាអ្នកកំនត់- Aristotle

“I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.”- H. Bayard Swope
ខ្ញុំពុំមាន​រូបមន្តជោគជ័យអោយ​អ្នក​ តែខ្ញុំអាចអោយអ្នកនូវរូបមន្តបរាជ័យ ។ ចង់​បាន​បរាជ័យ​ ចូរសាកខំប្រឹងយកចិត្តអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនលមើល — H. Bayard Swope

“The biggest challenge after success is shutting upabout it.” —Criss Jami
រឿងពិបាកធ្វើបំផុត​ បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យគឺអត់ធ្មត់មិននិយាយពីវាមិនបាន—Criss Jami

“ The more that you read, The more things you will know. The more that you learn, The more places you’ll go.”—Dr. Seuss
អានច្រើន ចេះច្រើន ។ រៀនច្រើន ស្គាល់កន្លែងច្រើន—Dr. Seuss

“The only time you fail is when you fall down and stay down.”- Stephen Richards
បរាជ័យរបស់អ្នកកើតឡើង​ នៅពេលដែលអ្នកដួលហើយ​មិនព្រមងើប—Stephen Richards

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”-Benjamin Franklin
ប្រាប់ខ្ញុំ ៗអាចភ្លេច ។ បង្រៀនខ្ញុំ ៗអាចចាំ ។ តែបើឲខ្ញុំធ្វើ ខ្ញុំនឹងចេះ—Benjamin Franklin

“The secret of success is to be ready when your opportunity comes.”—Benjamin Disraeli
អាថ៏កំបាំងសំរាប់ភាពជោគជ័យគឺត្រៀមខ្លួនអោយបាន​រួចរាល់ពេលកំពុងរង់ចាំឱកាសមកដល់—Benjamin Disraeli

“Before you embark on a journey of revenge, dig two graves.”— Confucius
មុននឹងសងសឹក ចូរជីករណ្តៅពីរទុកឲហើយ —Confucius

“Self-trust is the first secret of success.”—Ralph Waldo Emerson
ជឿជាក់លើខ្លួនឯង គឺជាអាថ៏កំបាំងសំរាប់ភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុត—Ralph Waldo Emerson

“Confidence is contagious; so is lack of confidence.”― Vince Lombardi
ភាពជឿជាក់ឆ្លងរាលដាលសាហាវ ខ្វះភាពជឿជាក់ក៏ឆ្លងសាហាវដូចគ្នា ― Vince Lombardi

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”—Confucius
ជីវិតមិនស្មុុកស្មាញទេ តែមនុស្សចេះតែធ្វើវាឲស្មុកស្មាញ—Confucius

“Drive your business. Let not your business drive you.”― Benjamin Franklin
បើធ្វើជំនួញ ចូរព្យាយាមធ្វើម្ចាស់ កុំឲវាធ្វើម្ចាស់អ្នកអោយ​សោះ ― Benjamin Franklin

“A man without a smiling face must not open a shop.”― Chinese Proverb
អ្នកណាមិនចេះញញឹម ចូរកុំត្រដទៅបើកហាង― Chinese Proverb

“A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.”—John D. Rockefeller
មិត្តភាពដែលបង្កើតឡើងពីមុខជំនួញ ប្រសើរជាងមុខជំនួញដែលបង្កើតឡើងពីមិត្តភាព— John D. Rockefeller

“If people like you, they’ll listen to you, but if they trust you, they’ll do business with you.”—Zig Ziglar
បើអ្នកដទៃចូលចិត្តអ្នក គេនឹងស្តាប់អ្នក តែបើេគទុកចិត្តអ្នក គេនឹងសហការជាមួយអ្នក— Zig Ziglar

“If you cannot do great things, do small things in a great way.”—Napoleon Hill
បើអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីធំដុំបាន អ្នកគួរធ្វើអី្វតូចតាចឲបានល្អ—Napoleon Hill

“A room without books is like a body without a soul.” —Marcus Tullius Cicero
បន្ទប់មួយដែលគ្មានសៀវភៅប្រៀបបាននឹងរាងកាយគ្មានវិញាណ —Marcus Tullius Cicero

 

ក្រុមហ៊ុនល្អមិនចេះសាបសូន្យគឺ…

 

LogoMakr_27rmBEខាងក្រោមនេះជាសំដីរបស់លោក Howard Schultz ប្រធានក្រុមហ៊ុន Starbucks ដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time ។

“In this ever-changing society, the most powerful and enduring brands are built from the heart. They are real and sustainable. Their foundations are stronger because they are built with the strength of the human spirit, not an ad campaign. The companies that are lasting are those that are authentic.” ― Howard Schultz, Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time

ក្នុងសង្គមដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរសព្វថ្ងៃ ម៉ាកយីហោដែលមានសក្តានុពលបំផុតនិងថិតថេរបានយូរមិនចេះសាបសូន្យ គឺម៉ាកយីហោទាំងឡាយ ដែលបង្កើតឡើងចេញពីបេះដូងពិតៗ ។ ម៉ាកយីហោទាំងនោះ មានមូលដ្នានរឹងមាំជាងម៉ាកយីហោណាៗទាំងអស់ ដោយសារតែវាកើតចេញពីស្មារតីនិងទឹកចិត្តមនុស្សពិត មិនមែនកើតឡើងតាមរយះយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មឡើយ ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលថិតថេរបានយូរអង្វែង គឺប្រភេទក្រុមហ៊ុនពិត មិនក្លែងក្លាយ ក្រុមហ៊ុនដែលអាចទុកចិត្តបាន និងឆ្លុះបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ ។

Set goals and take action!

Book TalkI am very healthy and wealthy. I have a beautiful multi-million dollar house in a very safe neighborhood in one of the best countries in the world. I drive the best and the most expensive car. I have traveled around the world with my family I love so much, and when I fly, I only do that in the best first class seat on the plane. As a good citizen, I have so far contributed most of my time and energy helping those less disadvantaged than me. I’ve built schools and libraries to ensure my fellow human beings have an opportunity to learn, to develop themselves and to become successful in life.

The problem is I am not that person yet. Not even close. They are just some dreams, some desires, some goals, or whatever along that line. But, according to Weldon Long, author of the Power of Consistency, having these dreams, desires, and goals is the very step towards a big success in life. Those who do not yet have goals should urgently create them. Those who have goals that don’t work should replace them with new positive ones that can bring about hope, confidence, commitment, and prosperity.

The key message Weldon Long describes in his book is not new. But I agree with him. We all know that to be healthy we need to eat healthily and do exercise regularly. We know that to be successful, we should have a plan and stick to it. The conundrum facing all of us is we don’t do what we know or what we should. We let every day passed, and day after day we feel daunted or guilty about our life.

His suggestions for anyone who longs for success in life are simple to understand. He describes the practical principles clearly in what he calls the “system” or the “Prosperity Mindset.” The concepts can be summarized as follows: Write your goals. Review them consistently. Focus on them again and again. Take action daily. Dong those things would drive your emotions, your actions, and your results.

The author has used these principles to completely change his life. He faced a helpless and depressing situation in the first half of his life. He did not complete high school; dropping out in grade 9. He abandoned his only son when he was just three years old. He cheated. He stole. He was a prisoner for many years. But, he turned things around. He replaced his old box with a new encouraging thinking, continuous learning, and unwavering commitment. He wanted to be a changed person. A good father. He focused on those things he wanted and went all in to make them come true. You guessed it. He has achieved his goals and some more. He replaced his high school dropout with an MBA degree in management; he did that while still in jail. He has built a multi-million dollar company in just over 60 months or so. He has contributed and continued to help people and community. He has written this book to share his success, his lessons, and experiences.

So if you feel stuck, if you want to change, or if you have trouble focusing, deciding on goals, or being consistent, The Power of Consistency may be a good motivator. When you finish, don’t forget to apply ideas that are relevant to your situation. To paraphrase the authors’ words, if he can do it, you can too!

%d bloggers like this: