គំនិតល្អៗពីសៀវភៅ

literature-3068940_1280ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ ខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅអោយបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ ហើយខ្ញុំនឹងផុសគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់សៀវភៅទាំងនោះនៅទីនេះ (ក្នុងទំព័រគំនិតល្អៗពីសៀវភៅ) ។ ខ្ញុំសង្ឈឹមថាយ៉ាងហោចក៏ប្រិយមិត្តអាចទាញយកចំនុចឬគំនិតណាមួយដែលមានប្រយោជន៏ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅនិងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ ។

ជាងពាក់កណ្តាលជីវិតមកនេះ ខ្ញុំច្រើនតែអានសៀវភៅដែលកម្មវិធីសិក្សាសាលាតំរូវ ពោលគឺសៀវភៅផ្នែកអប់រំទូទៅ ផ្នែកឧត្តមសិក្សា ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងផ្នែកសរសេរផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ។ សំរាប់ឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំតទៅមុខ ខ្ញុំចង់អានសៀវភៅដែលផ្តោតលើប្រធានបទផ្សេងៗវិញម្តងរួមមាន សៀវភៅនិយាយពីវិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារ ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ សៀវភៅមុខជំនួញ សៀវភៅសំរាប់អប់រំចិត្ត កែលំអរនិងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ព្រមទាំងសៀវភៅដទៃមួយចំនួនទៀត ដែលផ្តោតលើការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងនិងជំនាញសង្គម ។

Image credit: Gerd Altmann

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: