អំពើបាបក្នុង​សង្គម​​​៧យ៉ាង​?

ខាងក្រោម​នេះ​ជាអំពើបាបក្នុង​សង្គម​​​៧យ៉ាង​ ដែល​លោក​ Frederick Lewis Donaldson​ ​បានលើក​ឡើង​​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩២៦​ ក្នុង​ក្រុង​ឡុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស ។

 1. មានទ្រព្យ​​ពុំធ្វើការ
 2. សប្បាយ​គ្មាន​​មនសិការ
 3. មានចំណេះ​តែ​ខ្វះ​​មាយាទ
 4. ធ្វើជំនួញ​គ្មាន​សីលធម៌
 5. វិទ្យាសាស្ត្រ​អមនុស្សធម៌
 6. គោរព​​បូជា​តែមិន​បរិច្ចាគ
 7. ធ្វើ​នយោបាយ​មិន​គោរព​គោល​ការណ៍

“The Seven Social Sins are:

 1. Wealth without work.
 2. Pleasure without conscience.
 3. Knowledge without character.
 4. Commerce without morality.
 5. Science without humanity.
 6. Worship without sacrifice.
 7. Politics without principle.”


Categories: សំរាប់ធ្វើថ្ងៃនេះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: