សំដីគួរពិចារណា​

photo_2018-06-13_13-42-22

Elementary school ground in my community

 • “Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.” – Warren Buffett
  ទាល់តែទឹកស្រកអស់ ទើបអ្នកដឹងថា អ្នកណាខ្លះហែលស្រាត– Warren Buffett
 • “The worst part of success is to try to find someone who is happy for you.” – Bette Midler
  ចំនុចអាក្រក់បំផុតនៃភាពជោគជ័យ គឺពិបាករកមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នក– Bette Midler
 • “Never put off until tomorrow what you can avoid altogether.” – Unknown
  កុំទុកចាំដល់ថ្ងៃស្អែក រាល់កិច្ចការដែលអ្នកអាចជៀសវាងបានទាំងស្រុង– Unknown
 • “To think is easy. To act is difficult. To act as one thinks is the most difficult.” – Johann Wolfgang Von Goeth
  គិតជាការងាយ ។ ធ្វើជាការពិបាក ។ ធ្វើតាមគំនិតអ្នកដទៃជាការពិបាកបំផុត– Johann Wolfgang Von Goeth
 • “Business in a combination of War and sport.” – Andre Maurois
  ជំនួូញគឺជាធាតុផ្សំរវាងយុទ្ធសាស្រ្តសង្រ្គាមនិងកីឡា– Andre Maurois
 • “A meeting is an event at which the minutes are kept and the hours are lost.” – Unknown
  ប្រជុំជាពេលកត់កំណត់ហេតុ និងជាពេលបាត់ម៉ោងធ្វើការ – Unknown
 • “Every accomplishment starts with a decision to try.” – Unknown
  ស្នាដៃគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងពីការសំរេចចិត្តព្យាយាមធ្វើ– Unknown
 • “People rarely buy what they need. They buy what they want.” – Seth Godin
  មនុស្សកំរទិញអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការណាស់ ។ គឺគេទិញអ្វីដែលគេចង់បាន– Seth Godin
 • “You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.” — Friedrich Nietzsche
  អ្នកមានវិធីរបស់អ្នក ។ ខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំ ។ ចំនែកវិធីដែលពិតប្រាកដ វិធីដែលត្រឹមត្រូវ វិធីតែមួយគត់ គឺមិនមានទេ— Friedrich Nietzsche
 • “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.” —Robert Louis Stevenson
  កុំវាយតំលៃមួយថ្ងៃៗ ដោយមើលតែផលដែលប្រមូលបាន តែត្រូវមើលគ្រាប់ដែលអ្នកបានដាំ—Robert Louis Stevenson
 • “You wouldn’t worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do.” —Eleanor Roosevelt
  អ្នកនឹងមិនបារម្ភច្រើន ចំពោះរឿងអ្នកដទៃគិតអ្វីពីអ្នកឡើយ បើអ្នកដឹងថាអ្នកដទៃកំរគិតពីអ្នកណាស់ —Eleanor Roosevelt
 • “No medicine cures what happiness cannot.” —Gabriel García Márquez
  គ្មានឱសថណាព្យាបាលជា ជំងឺដែលសុភមង្គលមិនអាចព្យាបាលទេ—Gabriel García Márquez
 • “Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.” —Mark Twain
  កុំចាត់ទុកអ្នកផ្សេងជាអាតិភាព បើអ្នកផ្សេងចាត់ទុកអ្នកជាជំរើស—Mark Twain
 • “If you have a garden and a library, you have everything you need.” —Marcus Tullius Cicero
  មានសួនច្បារនិងសៀវភៅ គឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ—Marcus Tullius Cicero
 • “Stupid people are dangerous.” —Suzanne Collins, The Hunger Games
  មនុស្សល្ងង់ជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់—Suzanne Collins, The Hunger Games
 • “Think before you speak. Read before you think.” —Fran Lebowitz
  ចូរគិតមុននិយាយ ។ ចូរអានមុននឹងគិត—Fran Lebowitz


Categories: សម្រង់សំដីប្រចាំសប្តាហ៏

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: