Words of Wisdom

photo_2018-06-21_04-42-52“You only live once, but if you do it right, once is enough.”—Mae West
អ្នករស់នៅតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើអ្នករស់នៅត្រូវ ម្តងក៏គ្រប់គ្រប់ដែរ-Mae West

“The highest result of education is tolerance.”—Hellen Keller
លទ្ធផលធំបំផុតនៃការអប់រំ គឺការចេះអត់អោន—Hellen Keller

“Poverty is the worst form of violence.”—Mahatma Gandhi
ភាពក្រីក្រជាប្រភេទអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុត—Mahatma Gandhi

“Nobody can hurt me without my permission.”— Mahatma Gandhi
អ្នកណាក៏មិនអាចធ្វើបាបខ្ញុំបានដែរ បើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាត—Mahatma Gandhi

“Winning starts with beginning”—Robert H. Schuller
ជោគជ័យកើតចេញពីការចាប់ផ្ដើម—Robert H. Schuller

“My mission should be to become better today than I was yesterday.”—Anonymous
គោលដៅធំរបស់ខ្ញុំ គឺខំធ្វើខ្លួនអោយបានល្អជាងថ្ងៃម្សិលមិញ—អនាមិក

“No effort ever goes waste.”—Anonymous
គ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងណាដែលឥតប្រយោជន៏ឡើយ—អនាមិក

“Don’t apologize twice for the same offense because then it becomes an excuse.”—anonymous
កុំសុំទោសពីរដងចំពោះកំហុសតែមួយ ព្រោះធ្វើដូច្នោះ វាទៅជាលេសដោះសារទៅវិញ—អនាមិក

“Opportunities don’t happen. You create them.” —Chris Grosser
ឱកាសមិនចេះតែកើតឡើងឯងៗទេ ។ គឺអ្នកជាអ្នកបង្កើត—Chris Grosser

“I find that the harder I work, the more luck I seem to have.”—Thomas Jefferson
ខ្ញុំយល់ថា គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំកាន់តែប្រឹង ខ្ញុំកាន់តែសំណាង —Thomas Jefferson

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do.”—Jim Rohn
មនុស្សជោគជ័យធ្វើអ្វី ដែលមនុស្សមិនជោគជ័យមិនចង់ធ្វើ—Jim Rohn

“A satisfied customer is the best business strategy of all.”—Michael LeBoeuf
ព្យាយាមធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្តគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញដ៏ល្អបំផុត—Michael LeBoeuf

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”— Colin Powell
ភាពជោគជ័យគ្មានរូបមន្តទេ ។ ចង់បានជោគជ័យត្រូវត្រៀមខ្លួនអោយបានល្អ ខំប្រឹងធ្វើឱអស់ពីសម្ថតភាព និង រៀនពីបរាជ័យគ្រប់ពេល—Colin Powell

“The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.” — Ralph Nader
តួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ គឺបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំបន្ថែម មិនមែនបង្កើនអ្នកដើរតាម (កូនចៅ)ឡើយ— Ralph Nader

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” — Steve Jobs
ពេលវេលារបស់អ្នកមានកំនត់ ចូរកុំបំផ្លាញវា ទៅរស់នៅតាមអ្នកដទៃ — Steve Jobs

“Business has only two functions – marketing and innovation.” — Peter Drucker
ជំនួញមានមុខងារតែពីរប៉ុណ្ណោះ ទីមួយ គឺទីផ្សារ និងទីពីរ គឺការច្នៃប្រឌិត – Peter Drucker

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill
ជោគជ័យកើតឡើង បន្ទាប់ពីជួបបរាជ័យម្តងហើយម្តងទៀត តែមិនបាត់បង់ក្តីរីករាយ– Winston Churchill

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.” – Maya Angelou
ជោគជ័យកើតចេញពីការចេះស្រលាញ់ខ្លួនឯង ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើ និងរបៀបដែលខ្លួនធ្វើ– Maya Angelou

“A goal is a dream with a deadline.” – Napoleon Hill
គោលដៅគឺការស្រមៃដែលមានកាលបរិច្ឆេទតច្បាស់លាស់– Napoleon Hill

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” – Albert Einstein
ឡូសិកអាចនាំអ្នកពីចំណុច”ក”ទៅចំណុច”ខ” ។ ភាពស្រមើស្រមៃអាចនាំអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែង—Albert Einstein

“If you can’t feed a team with two pizzas, it’s too large.” – Jeff Bezos
បើភីហ្សាពីរចែកសមាជិកក្រុមមួយមិនគ្រប់គ្នាទេ ក្រុមនោះច្បាស់ជាមានសមាជិកច្រើនពេកហើយ– Jeff Bezos

“Poor people have big TV. Rich people have big library.” – Jim Rohn
អ្នកក្រមានទូរទស្សន៏ធំ ឯអ្នកមានមានបណ្ណាល័យទូលាយ– Jim Rohn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: