ក្រុមហ៊ុនល្អមិនចេះសាបសូន្យគឺ…

 

LogoMakr_27rmBEខាងក្រោមនេះជាសំដីរបស់លោក Howard Schultz ប្រធានក្រុមហ៊ុន Starbucks ដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time ។

“In this ever-changing society, the most powerful and enduring brands are built from the heart. They are real and sustainable. Their foundations are stronger because they are built with the strength of the human spirit, not an ad campaign. The companies that are lasting are those that are authentic.” ― Howard Schultz, Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time

ក្នុងសង្គមដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរសព្វថ្ងៃ ម៉ាកយីហោដែលមានសក្តានុពលបំផុតនិងថិតថេរបានយូរមិនចេះសាបសូន្យ គឺម៉ាកយីហោទាំងឡាយ ដែលបង្កើតឡើងចេញពីបេះដូងពិតៗ ។ ម៉ាកយីហោទាំងនោះ មានមូលដ្នានរឹងមាំជាងម៉ាកយីហោណាៗទាំងអស់ ដោយសារតែវាកើតចេញពីស្មារតីនិងទឹកចិត្តមនុស្សពិត មិនមែនកើតឡើងតាមរយះយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មឡើយ ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលថិតថេរបានយូរអង្វែង គឺប្រភេទក្រុមហ៊ុនពិត មិនក្លែងក្លាយ ក្រុមហ៊ុនដែលអាចទុកចិត្តបាន និងឆ្លុះបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: