Category: សម្រង់សំដីប្រចាំសប្តាហ៏

Words of Wisdom

“You can’t test courage cautiously.”—Annie Dillard (American writer) អ្នកមិនអាចពិសោធន៏ភាពក្លាហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នទេ—Annie Dillard “What you seek is seeking you.”—Rumi អ្វីដែលអ្នកស្វែងរក កំពុងស្វែងរកអ្នកដូចគ្នា—Rumi “Anyone who lives within their means suffers a lack of imagination.”—Oscar Wild បុគ្គលរស់នៅតាមធនធានដែលខ្លួនមាន គឺបុគ្គលដែលខ្វះការស្រមើស្រមៃ—Oscar Wild “The easiest kind of relationship is with ten thousand people. The…

“The beginning is always today.”

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”— Pele ជោគជ័យមិនមែនកើតដោយចៃដន្យទេ ។ វាកើតចេញពីការខិតខំ តស៊ូអត់ធ្មត់ ការសិក្សា ការរៀនសូត្រ ការលះបង់ ជាពិសេសគឺការស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើឬកំពុងរៀនធ្វើ— Pele “If you want to conquer fear, don’t sit…

ធ្វើអី្វមួយមិនសំខាន់បានល្អ ក៏នៅតែមិនសំខាន់

  “People don’t care how much you know until they know how much you care.” ― Michael S. Miller អ្នកដទៃមិនខ្វល់ថាតើអ្នកចេះប៉ុណ្ណាឡើយ បើគេមិនដឹងថា អ្នកខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណាទេនោះ― Michael S. Miller “Highly successful people have three things in common: motivation, ability, and opportunity.” ― Adam Grant មនុស្សជោគជ័យបំផុត មានគុណសម្បត្តិរួមបីយ៉ាងគឺ ទឹកចិត្តប្តូរផ្តាច់ សមត្ថភាពនិងឧកាស…

Words of Wisdom

“When you satisfy your clients, they will satisfy your business.” ― Awolumate Samuel ធ្វើអោយអតិថិជនពេញចិត្ត អតិថិជននឹងជួយ​មុខរបរ​អ្នកឲរីកចំរើន― Awolumate Samuel “Read an hour every day in your chosen field. This works out to about one book per week, 50 books per year, and will guarantee your success.”―…

Words of Wisdom

“Work spares us from three evils: boredom, vice, and need.”~ Voltaire ការងារជួយរំដោះយើងអោយផុតពីបិសាចសាហាវបីប្រភេទ: ភាពអផ្សុក អំពើអបាយមុខ និងសេចក្ដីត្រូវការឥតឈប់ឈរ-Voltaire “Those who win are those who think they can.” — Paul Tournier អ្នកដែលឈ្នះគឺអ្នកដែលគិតថាគេនឹងឈ្នះ-Paul Tournier “There is only one person who could ever make you happy and that person is…

Words of Wisdom

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”—Mae West អ្នករស់នៅតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើអ្នករស់នៅត្រូវ ម្តងក៏គ្រប់គ្រប់ដែរ-Mae West “The highest result of education is tolerance.”—Hellen Keller លទ្ធផលធំបំផុតនៃការអប់រំ គឺការចេះអត់អោន—Hellen Keller “Poverty is the worst form of violence.”—Mahatma Gandhi ភាពក្រីក្រជាប្រភេទអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុត—Mahatma Gandhi “Nobody can hurt me without…

សំដីគួរពិចារណា​

“Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.” – Warren Buffett ទាល់តែទឹកស្រកអស់ ទើបអ្នកដឹងថា អ្នកណាខ្លះហែលស្រាត– Warren Buffett “The worst part of success is to try to find someone who is happy for you.” – Bette Midler ចំនុចអាក្រក់បំផុតនៃភាពជោគជ័យ គឺពិបាករកមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នក– Bette Midler…

សំដីគួរពិចារណា!

These are some of the words of wisdom I translated from various sources for my Twitter posts. The words enlighten and inspire me every day. I hope they will do to you too. “You don’t have to burn books to destroy a culture. Just…

សំដីគួរពិចារណា!

“People won’t have time for you if you are always angry or complaining.” —Stephen Hawking អ្នកណាក៏គ្មានពេលសំរាប់អ្នកដែរបើអ្នករវល់តែខឹងឬរអ៊ូរទាំមិនឈប់ឈរនោះ—Stephen Hawking “There are two things a person should never be angry at, what they can help, and what they cannot.” —Plato វត្ថុពីរយ៉ាងដែលមនុស្សមិនគួរខឹង គឺទីមួយអ្វីដែលគេអាចជួយបាននិងទីពីរអ្វីដែលគេមិនអាចជួយបាន—Plato “A ship is safe in…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: