សម្រង់សំដីប្រចាំសប្តាហ៏

Words of Wisdom

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”—Mae West អ្នករស់នៅតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើអ្នករស់នៅត្រូវ ម្តងក៏គ្រប់គ្រប់ដែរ-Mae West “The highest result of education is tolerance.”—Hellen Keller លទ្ធផលធំបំផុតនៃការអប់រំ គឺការចេះអត់អោន—Hellen Keller “Poverty is the worst form of violence.”—Mahatma Gandhi ភាពក្រីក្រជាប្រភេទអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុត—Mahatma Gandhi “Nobody… Read More ›

សំដីគួរពិចារណា​

“Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.” – Warren Buffett ទាល់តែទឹកស្រកអស់ ទើបអ្នកដឹងថា អ្នកណាខ្លះហែលស្រាត– Warren Buffett “The worst part of success is to try to find someone who is happy for you.” – Bette Midler… Read More ›

សំដីគួរពិចារណា!

“People won’t have time for you if you are always angry or complaining.” —Stephen Hawking អ្នកណាក៏គ្មានពេលសំរាប់អ្នកដែរបើអ្នករវល់តែខឹងឬរអ៊ូរទាំមិនឈប់ឈរនោះ—Stephen Hawking “There are two things a person should never be angry at, what they can help, and what they cannot.” —Plato វត្ថុពីរយ៉ាងដែលមនុស្សមិនគួរខឹង គឺទីមួយអ្វីដែលគេអាចជួយបាននិងទីពីរអ្វីដែលគេមិនអាចជួយបាន—Plato “A… Read More ›