Words of Wisdom

photo_2018-06-21_04-42-52“You only live once, but if you do it right, once is enough.”—Mae West
អ្នករស់នៅតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើអ្នករស់នៅត្រូវ ម្តងក៏គ្រប់គ្រប់ដែរ-Mae West

“The highest result of education is tolerance.”—Hellen Keller
លទ្ធផលធំបំផុតនៃការអប់រំ គឺការចេះអត់អោន—Hellen Keller

“Poverty is the worst form of violence.”—Mahatma Gandhi
ភាពក្រីក្រជាប្រភេទអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុត—Mahatma Gandhi

“Nobody can hurt me without my permission.”— Mahatma Gandhi
អ្នកណាក៏មិនអាចធ្វើបាបខ្ញុំបានដែរ បើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាត—Mahatma Gandhi

“Winning starts with beginning”—Robert H. Schuller
ជោគជ័យកើតចេញពីការចាប់ផ្ដើម—Robert H. Schuller

“My mission should be to become better today than I was yesterday.”—Anonymous
គោលដៅធំរបស់ខ្ញុំ គឺខំធ្វើខ្លួនអោយបានល្អជាងថ្ងៃម្សិលមិញ—អនាមិក

“No effort ever goes waste.”—Anonymous
គ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងណាដែលឥតប្រយោជន៏ឡើយ—អនាមិក

“Don’t apologize twice for the same offense because then it becomes an excuse.”—anonymous
កុំសុំទោសពីរដងចំពោះកំហុសតែមួយ ព្រោះធ្វើដូច្នោះ វាទៅជាលេសដោះសារទៅវិញ—អនាមិក

“Opportunities don’t happen. You create them.” —Chris Grosser
ឱកាសមិនចេះតែកើតឡើងឯងៗទេ ។ គឺអ្នកជាអ្នកបង្កើត—Chris Grosser

“I find that the harder I work, the more luck I seem to have.”—Thomas Jefferson
ខ្ញុំយល់ថា គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំកាន់តែប្រឹង ខ្ញុំកាន់តែសំណាង —Thomas Jefferson

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do.”—Jim Rohn
មនុស្សជោគជ័យធ្វើអ្វី ដែលមនុស្សមិនជោគជ័យមិនចង់ធ្វើ—Jim Rohn

“A satisfied customer is the best business strategy of all.”—Michael LeBoeuf
ព្យាយាមធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្តគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញដ៏ល្អបំផុត—Michael LeBoeuf

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”— Colin Powell
ភាពជោគជ័យគ្មានរូបមន្តទេ ។ ចង់បានជោគជ័យត្រូវត្រៀមខ្លួនអោយបានល្អ ខំប្រឹងធ្វើឱអស់ពីសម្ថតភាព និង រៀនពីបរាជ័យគ្រប់ពេល—Colin Powell

“The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.” — Ralph Nader
តួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ គឺបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំបន្ថែម មិនមែនបង្កើនអ្នកដើរតាម (កូនចៅ)ឡើយ— Ralph Nader

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” — Steve Jobs
ពេលវេលារបស់អ្នកមានកំនត់ ចូរកុំបំផ្លាញវា ទៅរស់នៅតាមអ្នកដទៃ — Steve Jobs

“Business has only two functions – marketing and innovation.” — Peter Drucker
ជំនួញមានមុខងារតែពីរប៉ុណ្ណោះ ទីមួយ គឺទីផ្សារ និងទីពីរ គឺការច្នៃប្រឌិត – Peter Drucker

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill
ជោគជ័យកើតឡើង បន្ទាប់ពីជួបបរាជ័យម្តងហើយម្តងទៀត តែមិនបាត់បង់ក្តីរីករាយ– Winston Churchill

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.” – Maya Angelou
ជោគជ័យកើតចេញពីការចេះស្រលាញ់ខ្លួនឯង ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើ និងរបៀបដែលខ្លួនធ្វើ– Maya Angelou

“A goal is a dream with a deadline.” – Napoleon Hill
គោលដៅគឺការស្រមៃដែលមានកាលបរិច្ឆេទតច្បាស់លាស់– Napoleon Hill

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” – Albert Einstein
ឡូសិកអាចនាំអ្នកពីចំណុច”ក”ទៅចំណុច”ខ” ។ ភាពស្រមើស្រមៃអាចនាំអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែង—Albert Einstein

“If you can’t feed a team with two pizzas, it’s too large.” – Jeff Bezos
បើភីហ្សាពីរចែកសមាជិកក្រុមមួយមិនគ្រប់គ្នាទេ ក្រុមនោះច្បាស់ជាមានសមាជិកច្រើនពេកហើយ– Jeff Bezos

“Poor people have big TV. Rich people have big library.” – Jim Rohn
អ្នកក្រមានទូរទស្សន៏ធំ ឯអ្នកមានមានបណ្ណាល័យទូលាយ– Jim Rohn

 

សំដីគួរពិចារណា​

photo_2018-06-13_13-42-22
Elementary school ground in my community
 • “Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.” – Warren Buffett
  ទាល់តែទឹកស្រកអស់ ទើបអ្នកដឹងថា អ្នកណាខ្លះហែលស្រាត– Warren Buffett
 • “The worst part of success is to try to find someone who is happy for you.” – Bette Midler
  ចំនុចអាក្រក់បំផុតនៃភាពជោគជ័យ គឺពិបាករកមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នក– Bette Midler
 • “Never put off until tomorrow what you can avoid altogether.” – Unknown
  កុំទុកចាំដល់ថ្ងៃស្អែក រាល់កិច្ចការដែលអ្នកអាចជៀសវាងបានទាំងស្រុង– Unknown
 • “To think is easy. To act is difficult. To act as one thinks is the most difficult.” – Johann Wolfgang Von Goeth
  គិតជាការងាយ ។ ធ្វើជាការពិបាក ។ ធ្វើតាមគំនិតអ្នកដទៃជាការពិបាកបំផុត– Johann Wolfgang Von Goeth
 • “Business in a combination of War and sport.” – Andre Maurois
  ជំនួូញគឺជាធាតុផ្សំរវាងយុទ្ធសាស្រ្តសង្រ្គាមនិងកីឡា– Andre Maurois
 • “A meeting is an event at which the minutes are kept and the hours are lost.” – Unknown
  ប្រជុំជាពេលកត់កំណត់ហេតុ និងជាពេលបាត់ម៉ោងធ្វើការ – Unknown
 • “Every accomplishment starts with a decision to try.” – Unknown
  ស្នាដៃគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងពីការសំរេចចិត្តព្យាយាមធ្វើ– Unknown
 • “People rarely buy what they need. They buy what they want.” – Seth Godin
  មនុស្សកំរទិញអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការណាស់ ។ គឺគេទិញអ្វីដែលគេចង់បាន– Seth Godin
 • “You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.” — Friedrich Nietzsche
  អ្នកមានវិធីរបស់អ្នក ។ ខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំ ។ ចំនែកវិធីដែលពិតប្រាកដ វិធីដែលត្រឹមត្រូវ វិធីតែមួយគត់ គឺមិនមានទេ— Friedrich Nietzsche
 • “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.” —Robert Louis Stevenson
  កុំវាយតំលៃមួយថ្ងៃៗ ដោយមើលតែផលដែលប្រមូលបាន តែត្រូវមើលគ្រាប់ដែលអ្នកបានដាំ—Robert Louis Stevenson
 • “You wouldn’t worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do.” —Eleanor Roosevelt
  អ្នកនឹងមិនបារម្ភច្រើន ចំពោះរឿងអ្នកដទៃគិតអ្វីពីអ្នកឡើយ បើអ្នកដឹងថាអ្នកដទៃកំរគិតពីអ្នកណាស់ —Eleanor Roosevelt
 • “No medicine cures what happiness cannot.” —Gabriel García Márquez
  គ្មានឱសថណាព្យាបាលជា ជំងឺដែលសុភមង្គលមិនអាចព្យាបាលទេ—Gabriel García Márquez
 • “Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.” —Mark Twain
  កុំចាត់ទុកអ្នកផ្សេងជាអាតិភាព បើអ្នកផ្សេងចាត់ទុកអ្នកជាជំរើស—Mark Twain
 • “If you have a garden and a library, you have everything you need.” —Marcus Tullius Cicero
  មានសួនច្បារនិងសៀវភៅ គឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ—Marcus Tullius Cicero
 • “Stupid people are dangerous.” —Suzanne Collins, The Hunger Games
  មនុស្សល្ងង់ជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់—Suzanne Collins, The Hunger Games
 • “Think before you speak. Read before you think.” —Fran Lebowitz
  ចូរគិតមុននិយាយ ។ ចូរអានមុននឹងគិត—Fran Lebowitz

Becoming a minimalist?​

photo_2018-06-11_10-25-14Are you willing to have and use only one towel for everything? If so, you can easily become a true minimalist, according to Fumio Sasaki, author of Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism. Minimalism is a “concept that promotes all those things we value most and removes everything that distracts us from it.”

Using one towel for everything is a bit extreme, don’t you think? Not for Mr. Sasaki. He has done this for years now; he discarded almost everything which he totaled to be into hundreds of thousands of dollars including living in a 200 square meter apartment and having only a few pairs of trousers and shirts. He did all that in exchange for a much happier life.

“Goodbye, Things” is interesting and convincing. Although I can’t live 100% like Mr. Sasaki for I am not 35 years old and I am married :), I agree with him that getting rid of things frees us from trying to chase stuff we don’t need, but we always think will give us freedom. It gives all that time for us to enjoy life in a more meaningful way. I have done that myself and found some happiness in doing that as well. I think, however, that the book can be condensed a bit. For those of you who just want to get the key ideas or tips about how to live life as minimalist, reading the sections “The 55 tips to help you say goodbye to your things” and “the 15 more tips for the next stage of your minimalist journey” should be more than sufficient.

Below are the “55 tips to help you say goodbye to your things” you can find right at the end of the book. A description of the tips can also be found in chapter 3 if you are interested to read in more detail about each advice.

 1. Discard the preconception that you can’t discard your things.
 2. Discarding something takes skill.
 3. When you discard something, you gain more than you lose.
 4. Ask yourself why you can’t part with your things.
 5. Minimizing is difficult, but it’s not impossible.
 6. There are limits to the capacity of your brain, your energy, and your time.
 7. Discard something right now.
 8. There isn’t a single item you’ll regret throwing away.
 9. Start with things that are clearly junk.
 10. Minimize anything you have in multiples.
 11. Get rid of it if you haven’t used it in a year.
 12. Discard it if you have it for the sake of appearance.
 13. Differentiate between things you want and things you need.
 14. Take photos of the items that are tough to part with.
 15. It’s easier to revisit your memories once you go digital.
 16. Our things are like roommates, except we pay their rent.
 17. Organizing is not minimizing.
 18. Tackle the nest (storage) before the pest (clutter).
 19. Leave your “unused” space empty.
 20. Let go of the idea of“someday.”
 21. Say goodbye to who you used to be.
 22. Discard the things you have already forgotten about.
 23. Don’t get creative when you’re trying to discard things.
 24. Let go of the idea of getting your money’s worth.
 25. There’s no need to stock up.
 26. Feeling the spark of joy will help you focus.
 27. Auction services are a quick way to part with your possessions.
 28. Use auctions to take one last look at your things.
 29. Use a pickup service to get rid of your possessions.
 30. Don’t get hung up on the prices that you initially paid.
 31. Think of stores as your personal warehouses.
 32. The city is our personal floor plan.
 33. Discard any possessions that you can’t discuss with passion.
 34. If you lost it, would you buy it again?
 35. If you can’t remember how many presents you’ve given, don’t worry about the gifts you’ve gotten.
 36. Try to imagine what the person who passed away would have wanted.
 37. Discarding memorabilia is not the same as discarding memories.
 38. Our biggest items trigger chain reactions.
 39. Our homes aren’t museums; they don’t need collections.
 40. Be social; be a borrower.
 41. Rent what can be rented.
 42. Social media can boost your minimizing motivation.
 43. What if you started from scratch?
 44. Say “see you later” before you say goodbye.
 45. Discard anything that creates visual noise.
 46. One in, one out.
 47. Avoid the Concorde fallacy.
 48. Be quick to admit mistakes. They help you grow.
 49. Think of buying as renting.
 50. Don’t buy it because it’s cheap. Don’t take it because it’s free.
 51. If it’s not a “hell, yes!” it’s a “no.”
 52. The things we really need will always find their way back to us.
 53. Keep the gratitude.
 54. Discarding things can be wasteful. But the guilt that keeps you from minimizing is the true waste.
 55. The things we say goodbye to are the things we’ll remember forever.

Just one quick thing to remember about becoming a minimalist. Don’t compare yourself with others. Let others have what they want. Just stick to simple living! In case your subconscious mind tells you to compare, consider the following quote from the book: “Want to know how to make yourself instantly unhappy? Compare yourself with someone else.”

ដំបូន្មាន៤ចំនុច របស់លោក Mark Cuban

photo_2018-06-05_11-02-03តើចង់ដឹងថា លោក Mark Cuban ធ្វើអ្វីខ្លះ តាមរបៀបណា ទើបអាចក្លាយជាកំពូលអ្នកមានទាំងវ័យក្មេង? សូមអានចំនុចសង្ខេបសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ How to Win at the Sport of Business (2011) ជាមួយខ្ញុំ ។ អ្នកចូលចិត្តបាល់បោះ ប្រហែលជាធ្លាប់ឮឈ្មោះលោក Mark Cuban ។ លោកគឺជាម្ចាស់ក្លឹប The Dallas Mavericks ក្របខ័ណ្ឌ NBA ក្នុងក្រុងដាឡាស រដ្ធតិចសាស ។ លោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូងរបស់គាត់ ក្នុងគ្រាកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះអាផាតមិនបីបន្ទប់ជាមួយមនុស្ស ៦នាក់ផ្សេងទៀត (ក្រែងបងប្អូនឆ្ងល់ អ្នកនៅសែរផ្ទះបីបន្ទប់ ជាមួយមនុស្សពេញវ័យ៦នាក់ ហើយអាចបើកក្រុមហ៊ុនបាន ជារឿងមិនធម្មតា) ។ លោកបានតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គ រហូតក្លាយជាពាណិជ្ជករមានទ្រព្យរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងពេលសព្វថ្ងៃ ។

នៅក្នុងសៀវភៅ How to win at the sport of business លោក Mark Cuban បានផ្តល់នូវដំបូន្មានល្អៗ និងបានពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកជំនួញគួរធ្វើ ដើម្បីឲមុខរបររបស់ខ្លួនលូតលាស់ទៅមុខ ។ ជាមួយគ្នានោះ លោកក៏បានរៀបរាប់ពីដំនើរជីវិតរបស់លោកគួរឲចាប់អារម្មណ៏ផងដែរ ។ ដូចជាថាតើ លោកប្រែក្លាយចិត្តស្រលាញ់កីឡាបាល់បោះរបស់លោក ឲទៅជាមុខរបរមួយដ៏ជោគជ័យដូម្តេច និងនិយាយពីការតាំងចិត្តមុះមុត ក្នុងការប្រែខ្លួន ពីយុវជន​ដាច់យ៉ៃម្នាក់ឲក្លាយទៅជាមហាសេដ្ធីល្បីល្បាញដូចមេ្តចជាដើម ។

ខាងក្រោមនេះជាចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលលោក Mark Cuban បានចែករំលែកក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ ។ ទីមួយ លោកណែនាំថាអ្នកអានដែលដាក់ចិត្តដាក់កាយចង់ប្រឡូកក្នុងមុខរបរជំនួួញទាំងអស់ គួរចេះប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសដែលរកបានទៅវិនិយោគឡើងវិញលើមុខជំនួញណាដែលខ្លួនស្រលាញ់ ។ ប៉ុន្តែលោកក្រើនរំលឹកថា ចូរកុំប្រញាប់ព្យាយាមប្រែក្លាយអ្វីដេលខ្លួនស្រលាញ់នោះ ទៅជាឧបករណ៏សំរាប់រកប្រាក់លឿនពេក ។  គេគួរចេះរកនិងសន្សែសន្សំប្រាក់កាស តាមរយះការជួយដោះស្រាយបព្ហា ឬឆ្លើយតបតាមទីផ្សារ និងតំរូវការរបស់អតិថិជន ទោះជាកិច្ចការនោះមិនមែនជាចំណង់ចំនូលចិត្តរបស់ខ្លួនក្តី ។ អ្នកគង់តែអាចត្រឡប់ទៅធ្វើអ្វី ដែលខ្លួនចង់ធ្វើពិតប្រាកដនៅពេលក្រោយមិនខាន ។

ចំនុចទីពីរគឺ អ្នកត្រូវចេះរកវិធីកែលំអរ អភិវឌ្ឌន៏ខ្លួន និងក្រុមហ៊ុនជាដរាប ។ លោកអះអាងថា ជោគជ័យរបស់លោកមួយផ្នែក គឺកើតឡើងពីការដែលលោកខិតខំរៀនសូត្រឥតស្រាកស្រាន មិនដែលខ្ជិលច្រអូស និងមិនចេះនឿយហត់ ។ លោកថា ពេលអ្នកដទៃយកពេលទៅមើលទូរទស្សន៏ លោកយកពេលទៅរៀនសូត្រ ទៅអានសៀវភៅ មិនចំណាយឥតប្រយោជន៏ឡើយ ។ លោកអានពីរបៀបសរសេរកម្មវីធីកុំព្យូទ័រ សៀវភៅអំពីសហគ្រិនពីអ្នកជំនូញល្បីៗជាដើម ដើម្បីបន្ថែមការយល់ដឹង ។ លោកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដើរឲបានមុនអ្នកដទៃ ។ លោក Mark Cuban ដាស់តឿនថា អ្នកត្រូវចេះស្វែងរកឧកាសសំរាប់បង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនឲបានទៀតទាត់ ។

ចំនុចទីបី នៅក្នុងកិច្ចការជំនួញ អ្នកត្រូវការមានប្រៀប ។ លោក Mark Cuban ផ្តាំថា ជំនួញជាល្បែងដែលលេងមិនចេះចប់ ។ បើចាប់ផ្តើមរកសុី ត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងជាដរាប ។ ចូរកុំនៅស្ងៀម កុំគិតថាខ្លួនបានជោគជ័យហើយ ខ្លួនឈប់ប្រឹងប្រែង ពីព្រោះបើរវល់តែគិតដូច្នោះ អ្នកជំនូួញឬក្រុមហ៊ុនដទៃ គេនឹងកំចាត់អ្នកឲខ្ទាតចេញពីសៃវៀន ឲក្ស័យធនមិនខាន ។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវការទឹកចិត្តប្តូរផ្តាច់ ចង់ឈ្នះ ចង់ក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតជាងគេ មនុស្សត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងគេ ។  អ្នកត្រូវហ៊ានបូជាពេលម៉ោងធ្វើការ ។ មិនគួរគិតថា យប់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចអ្វីឡើយ ។ មួយទៀតគឺ ត្រូវរក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមានឲខ្ជាប់ខ្ជួន និងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួន ឲបានល្អបំផុតគ្រប់ពេល ។

ចំនុចទីបួន ទោះជាមុខរបររបស់អ្នកកាក់កប ឬជោគជ័យប៉ុណ្ណា ចូរកុំភ្លេចអតិថិជនឲសោះ ។ ទោះជាកាលះទេសះណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវថែរក្សា យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន ធ្វើយ៉ាងណាឲពួកគេពេញចិត្តនិង សេវារបស់អ្នកជានិច្ច ។

លោក Mark Cuban ផ្តែរផ្តាំថា របររកសុីមិនមែនជារបរងាយទេ ។ តែបើអ្នកមានការព្យាយាម មានឆន្ទះមុះមុតគ្រប់ពេល អ្នកនឹងអាចធ្វើបានជោគជ័យ ។

សំដីគួរពិចារណា!

photo_2018-06-01_13-23-43These are some of the words of wisdom I translated from various sources for my Twitter posts. The words enlighten and inspire me every day. I hope they will do to you too.

 • “You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.” —Ray Bradbury
 • ចង់បំផ្លាញវប្បធម៌មិនចាំបាច់ដុតសៀវភៅទេ។គ្រាន់តែអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាឈប់អានទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយ—Ray Bradbury
 • “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” —Mahatma Gandhi
 • មនុស្សទន់ខ្សោយមិនចេះអត់អោនឡើយការចេះអត់អោនគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សរឹងមាំ—Mahatma Gandhi
 • “The only true wisdom is in knowing you know nothing.” —Socrates
 • ប្រាជ្ញាពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺ​ ការដឹងថាខ្លួនមិនចេះអ្វីសោះ—Socrates
 • “I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.” —Helen Keller
 • ខ្ញុំសុខចិត្តដើរទីងងឹតជាមួយមិត្តភ័ក្តិ​ ជាជាងដើរទីភ្លឺម្នាក់ឯង—Helen Keller
 • “It’s the friends you can call up at 4 a.m. that matter.” —Marlene Dietrich
 • មិត្តដែលអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅរកម៉ោង៤ភ្លឺបាន​ គឺជាមិត្តពិតប្រាកដ—Marlene Dietrich
 • “I can’t go back to yesterday because I was a different person then.” —Lewis Carroll
 • ខ្ញុំមិនអាចបែរត្រលប់ទៅថ្ងៃម្សិលមិញបានព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៅហើយ—Lewis Carroll
 • “If there’s a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, then you must write it.” —Toni Morrison
 • បើអ្នកគិតថាមានសៀវភៅដែលអ្នកចង់អានតែមិនទាន់មានអ្នកណាសរសេរ​ អ្នកត្រូវតែសរសេរវា—Toni Morrison
 • “There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.”  — Ernest Hemingway
 • ការសរសេរគ្មានអ្វីពិបាកទាល់តែសោះ​ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអង្គុយនឹងមុខម៉ាសុីនអង្គីលេខ​ ហើយចាប់ផ្តើមសរសេរកុំដកដៃ— Ernest Hemingway
 • “Do not pity the dead, Harry. Pity the living, and, above all those who live without love.” — J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows
 • កុំអាណិតអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយហារី​ អាណិតអ្នកនៅរស់ជាពិេសស​ អ្នកនៅរស់ដែលពុំស្គាល់ក្តីស្រលាញ់ — J.K. Rowling
 • “There is no friend as loyal as a book.”  — Ernest Hemingway
 • គ្មានមិត្តភ័ក្រណាស្មោះត្រង់ដូចសៀវភៅឡើយ— Ernest Hemingway
 • “The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.”  — John Green
 • ច្រកចេញតែមួយគត់​ ពីផ្លូវបត់បែនដ៏ជូរចត់គឺការចេះអភ័យទោស — John Green
 • “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”  — Albert Einstein
 • អ្នកមិនដែលមានកំហុស​ គឺអ្នកមិនដែលបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះ— Albert Einstein
 • “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.” —Friedrich Nietzsche
 • ខ្ញុំមិនខូចចិត្តដោយសារអ្នកកុហកខ្ញុំទេ​ តែខ្ញុំខូចចិត្តដោយសារពីេនះតទៅខ្ញុំមិនអាចជឿអ្នកទៀត—Friedrich Nietzsche
 • “If you can make a woman laugh, you can make her do anything.” —Marilyn Monroe
 • បើអ្នកអាចធ្វើឲស្រ្តីម្នាក់សើច​ អ្នកអាចធ្វើអោយនាងធ្វើអ្វីក៏បាន—Marilyn Monroe
 • “If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.” —Marilyn Monroe
 • បើអ្នកអានតែសៀវភៅដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាន​ អ្នកនឹងគិតតែអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិត—Marilyn Monroe
 • “Three things in human life are important: the first is to be kind; the second is to be kind; and the third is to be kind’”—Henry James
 • វត្ថុសំខាន់បីយ៉ាងក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបគឺ​ ទីមួួយទឹកចិត្តសប្បុរស​ ទីពីរទឹកចិត្តសប្បុរស​ និងទីបីទឹកចិត្តសប្បុរស —Henry James
 • “However long the night…the dawn will break.”— African proverb
 • យប់យូរប៉ុណ្ណាក៏គង់ភ្លឺ — African proverb
 • “There is no shame in not knowing. The shame lies in not finding out.”— Assyrian Proverb
 • មិនចេះគ្មានអី្វត្រូវខ្មាស់អៀនឡើយ​ ដែលគួរខ្មាស់អៀនគឺពេលមិនចេះហើយមិនខំស្វែងយល់— Assyrian Proverb
 • “Wherever there is a human being there is an opportunity for a kindness.”— Seneca
 • ទីណាមានមនុស្ស​ ទីនោះមានឧកាសសំរាប់ធ្វើអំពើល្អ— Seneca
 • “I would die for you. But I won’t live for you.” —Stephen Chbosky
 • ខ្ញុំអាចស្លាប់ជំនួសអ្នកតែខ្ញុំមិនអាចរស់ជំនួសអ្នកទេ—Stephen Chbosky

អ្នកណាខ្លះគួរទទួលខុសត្រូវ?

school-295210_1280ជាហូរហែរយើងបានឮទស្សនះជាច្រើនលើកឡើងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា។ ទស្សនះទាំងនោះហាក់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែលសាលារៀនទាំងថ្នាក់បថមនិងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យខកខានមិនបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់ចំនេះជំនាញ ដែលសង្គមត្រូវការឬដែលអ្នកបព្ចាប់ការសិក្សា អាចយកទៅប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការងារនិងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងផុសនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមតិរបស់បុគ្គលពីរបីនាក់ក្នុងចំនោមឥស្សរជន អ្នកកវីនិពន្ធ អ្នកនយោបាយ និងពលរដ្ធធម្មតារាប់មិនអស់ដទៃទៀត ដែលបានប្រតិកម្មលើបព្ហានេះនិងចង់សួរថា តើមិត្តអ្នកអានគិតដូចម្តេចដែរ?

ក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោកបែបរូបភាព “Sandman” អ្នកនិពន្ធលោក Neil Gaiman បានលើកឡើងចំនុចជាច្រើន ដែលសាលាមិនបានដាក់បព្ចាូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ខ្លួន។ លោកថាសាលាមិនបានបង្រៀនសិស្សឲចេះស្រលាញ់អ្នកដទៃ ឬឲចេះស្វែងរកភាពល្បីល្បាញអ្វីឡើយ។ បើចង់ដឹងចង់ចេះពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាឲខ្លួនមានទ្រព្យធន ឬធ្វើយ៉ាងណាបើចង់ក្រតោកយ៉ាក ក៏កុំទៅរំពឹងសាលាដែ រព្រោះសាលាគ្មានកម្មវិធីបែបណឹងទេមិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលាក៏មិនបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲចេះរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយដែរ បើគេឈប់ស្រលាញ់ ឬលែងចូលចិត្តអ្នកណាម្នាក់។ សិស្សតែងមិនចេះថ្លឹងថ្លែងស្ទាបស្ទង់អារមណ្មអ្នកដទៃបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះពួកគេមិនបានទទួលការណែនាំបង្ហាត់បង្ហាញលើវិញាសារនេះនៅសាលា។ លោក Neil Gaiman បន្ថែមថា នៅចំពោះមុខមនុស្សកំពុងដេកលើគ្រែចាំថ្ងៃស្លាប់ សិស្សក៏មិនដឹងត្រូវនិយាយថាម៉េចឡើយ ព្រោះពួកគេមិនបានរៀន។ សុរបទៅ លោក Neil Gaiman អះអាងថា សាលាមិនបង្រៀនសិស្សឲចេះអ្វីដែលពួកគេត្រូវចេះ សំរាប់ជីវិតនិងសង្គមឡើយ

អ្នកនិពន្ធសៀវភៅឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្រលោក Robert T. Kiyosaki ក៏បានស្តីបន្ទោសសាលារៀនថាគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ផ្តោតតែទៅលើពិន្ទុ។ សាលាមិនបានបង្រៀនសិស្សអោយហ៊ានធ្វើកំហុស អោយចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ និងឲចេះផ្នែកហិរញវត្ថុអ្វីទាល់តែសោះ

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលបានឮ ពីការដែលមហាសេដ្ធីមានប្រាក់រាប់កោដ៏និងជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបង់ប្រាក់អនឡាញ PayPal លោក Peter Thiel បានចេញមុខលើកទឹកចិត្ត តាមរយះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឲយុវជនយុវនារីបោះបង់ចោលបំណងប្រាថ្នាឬផែនការបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ ដោយលោកគិតថាកម្មវិធីសិក្សានៅទីនោះ បានត្រឹមធ្វើឲនិស្សិតជំពាក់បំណុលថ្លៃសាលាវាន់កហើយពេលចេញធ្វើការ បានទទួលប្រាក់ខែល្មមៗ សំរាប់រស់មួយគែៗប៉ុណ្ណោះ។

គិតម៉េចដែររឿងណឹង? តើអ្នកគិតថាជោគវាសនាអនាគតរបស់សិស្សនិស្សិតគួរតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់សាលាឬរបស់គ្រូបង្រៀនតែម្នាក់ឯងឬយ៉ាងណា


Picture: Pixabay

សំដីគួរពិចារណា!

 • “People won’t have time for you if you are always angry or complaining.” —Stephen Hawking
 • អ្នកណាក៏គ្មានពេលសំរាប់អ្នកដែរបើអ្នករវល់តែខឹងឬរអ៊ូរទាំមិនឈប់ឈរនោះ—Stephen Hawking
 • “There are two things a person should never be angry at, what they can help, and what they cannot.” —Plato
 • វត្ថុពីរយ៉ាងដែលមនុស្សមិនគួរខឹង គឺទីមួយអ្វីដែលគេអាចជួយបាននិងទីពីរអ្វីដែលគេមិនអាចជួយបាន—Plato
 • “A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are build for.” —John A. Shedd
 • កប៉ាល់មានសុវត្ថិភាពបំផុតពេលចតនៅកំពង់ផែតែកប៉ាល់មិនមែនធ្វើឡើងសំរាប់សំចតនៅនឹងផែនោះទេ—John A. Shedd
 • “The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. How much am I doing about my anger, attachment, hatred, pride, and jealousy? These are the things we must check in our daily lives.” —Davao Lama
 • គោលបំណងនៃសាសនាគឺសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយកទៅគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងមិនមែនសំរាប់យកទៅរិះគន់អ្នកដទៃទេ។តើថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទប់ស្កាត់កំហឹងភាពងុបងល់ចិត្តចង្អៀតចង្អល់មោទនភាពនិងភាពច្រណែនឈ្នានីសរបស់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណា? នេះជាសំនួរដែលយើងត្រូវសួរជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ—Dalai Lama
 • “I’d far rather be happy than right any day.”— Douglas Adams
 • ខ្ញុំសុខចិត្តសប្បាយជាងត្រូវរហូត—Douglas Adams
 • “For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.”— Ralph Waldo Emerson
 • មួយនាទីដែលអ្នកខឹងមួម៉ៅគឺ៦០វិនាទីដែលអ្នកបាត់បង់ភាពរីករាយ—Ralph Waldo Emerson
 • “If only we’d stop trying to be happy we could have a pretty good time.”— Edith Wharton
 • បើកុំតែយើងគ្រប់គ្នារវល់ស្វែងរកភាពរីករាយម៉្លេះយើងនឹងបានរីករាយខ្លះមិនខាន— Edith Wharton
 • “Those who can laugh without cause have either found the true meaning of happiness or gone stark raving mad.” ~ Norm Paernick
 • អ្នកដែលចេះសើចបានដោយគ្មានមូលហេតុអាចមកពីគេរកឃើញអត្ថន័យរបស់ពាក្យសុភមង្គលឬក៏មកពីគេក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតគ្មានថ្ងៃជាទៅហើយ~ Norm Paernick
 • “If you want to be happy, be.” ~ Leo Tolstoy
 • បើអ្នកចង់សប្បាយរីករាយតើនៅចាំដល់ពេលណាទៀត~ Leo Tolstoy
 • “Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”~ Dalai Lama
 • សុភមង្គលមិនមែនជារបស់កើតមកស្រាប់ៗទេវាកើតចេញពីការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ~ Dalai Lama
 • “I gave myself permission to fail. But I wouldn’t give myself permission not to try.” -Steve Pavlina
 • ខ្ញុំសុខចិត្តបរាជ័យតែខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនបរាជ័យដោយមិនបានសាកល្បងជាដាច់ខាត-Steve Pavlina
 • “What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.”-Ralph Waldo Emerson
 • អ្វីៗដែលនៅពីក្រោយយើងឬនៅពីមុខយើងគឺជារបស់តូចតាចបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីនៅខាងក្នុងខ្លួនយើង-Ralph Waldo Emerson
 • “If you do not go after what you want, you’ll never have it. If you do not ask, the answer will always be no. If you do not step forward, you will always be in the same place.” -Unknown
 • បើមិនខំប្រឹងអ្នកនឹងមិនបានរបស់ដែលអ្នកចង់បានបើមិនសួរអ្នកនឹងបានចំលើយទេរហូត  បើមិនបោះជំហានទៅមុខអ្នកនឹងនៅតែមួយកន្លែង-Unknown
 • “Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.” -Dale Carnegie
 • សមិទ្ធផលសំខាន់ៗភាគច្រើនក្នុងលោកកើតឡើងដោយសារមនុស្សព្យាយាមធ្វើដោយមិនសង្ឃឹមថាអាចនឹងធ្វើបានសំរេច-Dale Carnegie
 • “The easiest thing in the world to be is you. The most difficult thing to be is what other people want you to be. Don’t let them put you in that position.”-Leo Buscaglia
 • របស់ងាយធ្វើបំផុតក្នុងលោកគឺធ្វើអោយដូចខ្លួនឯងរបស់ពិបាកធ្វើបំផុតគឺធ្វើអោយដូចអ្នកដទៃចូរកុំឲ្យអ្នកដទៃបង្ខំអ្នកអោយធ្វើតាមគេអោយសោះ-Leo Buscaglia
 • “If you don’t like something change it; if you can’t change it, change the way you think about it.” -Mary Engelbreit
 • បើមិនចូលចិត្តចូរផ្លាស់ប្ដូរបើមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចូរប្តូររបៀបគិត-Mary Engelbreit
 • “Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.”-Norman Cousins
 • សេចក្ដីស្លាប់មិនមែនជាការបាត់បង់ធំជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតទេការបាត់បង់ធំពិតប្រាកដគឺអ្វីៗដែលស្លាប់ក្នុងរាងកាយពេលយើងកំពុងមានជីវិត–Norman Cousins
 • “Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear.”-Ambrose Redmoon
 • ក្លាហានមិនបានន័យថាមិនចេះខ្លាចទេតែមកពីគិតថាមានអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ជាងខ្លាច-Ambrose Redmoon
 • “Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.” -William B. Sprague
 • កុំចាំទាល់តែដែកក្តៅទើបដំតែត្រូវដំវាអោយទាល់តែក្តៅទើបប្រសើរ-William B. Sprague
 • “What other people think of me is none of my business.” — Wayne Dyer
 • រឿងអ្នកដទៃគិតយ៉ាងម៉េចពីខ្ញុំមិនមែនជាបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវខ្វល់ទេ– Wayne Dyer

អំពើបាបក្នុង​សង្គម​​​៧យ៉ាង​?

ខាងក្រោម​នេះ​ជាអំពើបាបក្នុង​សង្គម​​​៧យ៉ាង​ ដែល​លោក​ Frederick Lewis Donaldson​ ​បានលើក​ឡើង​​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩២៦​ ក្នុង​ក្រុង​ឡុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស ។

 1. មានទ្រព្យ​​ពុំធ្វើការ
 2. សប្បាយ​គ្មាន​​មនសិការ
 3. មានចំណេះ​តែ​ខ្វះ​​មាយាទ
 4. ធ្វើជំនួញ​គ្មាន​សីលធម៌
 5. វិទ្យាសាស្ត្រ​អមនុស្សធម៌
 6. គោរព​​បូជា​តែមិន​បរិច្ចាគ
 7. ធ្វើ​នយោបាយ​មិន​គោរព​គោល​ការណ៍

“The Seven Social Sins are:

 1. Wealth without work.
 2. Pleasure without conscience.
 3. Knowledge without character.
 4. Commerce without morality.
 5. Science without humanity.
 6. Worship without sacrifice.
 7. Politics without principle.”

តើគួរសាកល្បងដែរឬទេ?

មនុស្សយើងភាគច្រើន តែងគិតគូរធ្វើអ្វីមួយទៅតាមឆ្នាំ ពោលគឺមួយឆ្នាំម្តងៗ ។ ឧទាហរណ៏ ពេលឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ យើងនាំគ្នាកំនត់និងរៀបរាប់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ។ មួយឆ្នាំម្តងៗ យើងនាំគ្នាប្រារព្វខួប អនុស្សាវរីយ៏រាប់មិនអស់ ។ ស្ថាប័នរដ្ធ ស្ថាប័នឯកជន តែងតំរូវឲបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ធ្វើរបាយការណ៏សរុបវាយតំលៃសមិទ្ធផលនានា និងកំន់តផែនការនិងគោលដៅការងារសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ។ យើងធ្វើដូច្នេះដដែលៗ ១២ខែម្តងៗ មិនដែលខកខានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ទំលាប់ខាងលើនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធិភាពប៉ុន្មានទេ ។ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Brian Moran និងលោក Michael Lennington អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ The 12 Week Year: Get More Done in 12 Weeks than Others Do in 12 Months ។ photo_2018-05-25_10-10-17

លោក Brian Moran និងលោក Michael Lennington អះអាងថា ទំលាប់រៀបផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំសំរាប់រយះពេលទាំង១២ខែ ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក វាធ្វើឲប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធិភាពការងារទៅវិញទេ ពីព្រោះ វាជំរុញយើងគ្រប់គ្នាឲចេះតែគិតថា យើងមានពេលច្រើន (រហូតដល់ទៅដល់១២ខែឯណោះ) សំរាប់សំរេចកិច្ចការដែលគ្រោងទុក ។ ដូច្នេះវាគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្មណ៏ពេកនោះឡើយ ។ ជាលទ្ធផល ជួនកាលយើងខ្ជិល ។ យើងធ្វើរំភើយ ទុកការងារចោល មិនខ្វល់អើពើពីពេលវេលា មិនប្រញាប់ប្រញាល់ ឬមិនឃើញភាពបន្ទាន់អ្វីសំរាប់បំពេញការងារ ។ អព្ចាឹងហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីយើងរៀបគំរោងការងារឬគោលដៅធំៗសំរាប់ឆ្នាំថ្មីហើយ យើងរមែងខកខានមិនបានអនុវត្តផែនការទាំងនោះឲបាន១០០ភាគរយស្ទើរាល់ៗឆ្នាំ ។

ដើម្បីបានលទ្ធផលល្អ ពីការរៀបចំគំរោងការងារនៅថ្ងៃខាងមុខ លោក Brian Moran និងលោក Michael Lennington ណែនាំថា ប្រិយមិត្តគួររៀនរៀបចំគំរោងការងារតាមរបៀបថ្មី ។ នោះគឺឈប់ប្រើកាលវិភាគមួយឆ្នាំ១២ខែ ហើយបែរមកប្រើប្រព័ន្ធមួយឆ្នាំ១២សប្តាហ៏វិញ ។ ប្រិយមិត្តគួរកំនត់ថា ក្នុងមួយឆ្នាំប្រិយមិត្តមានតែរយះពេល១២សប្តាហ៏ឬបីខែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់រៀបចំ និងសំរេចទិសដៅការងារសំខាន់ៗ ។ នេះជាប្រព័ន្ធមួយដែលបង្ហាត់បង្ហាញប្រិយមិត្តឲចេះបែងចែកចក្ខុវិស័យធំៗឲទៅជាកិច្ចការតូចៗសំរាប់អនុវត្តក្នុងរយះពេលខ្លីដើម្បីប្រសិទ្ធភាព ។

គំរោងមួយឆ្នាំ១២សប្តាហ៏នេះ អាចជួយប្រិយមិត្តតាមដានការងារបានល្អ និងទទួលបានប្រសិទ្ធការងារខ្ពស់ ។ ព្រោះទីមួយ វាអាចជួយដាស់តឿនប្រាប់ប្រិយមិត្តឲយកចិត្តទុកដាក់ផ្តោតធ្វើកិច្ចការ ដោយមិនត្រូវពន្យាពេលឬខ្ជិលច្រអូស ដោយសារខ្លួនមានពេលតែ១២សប្តាហ៏ប៉ុណ្ណោះ ។ ទីពីរ វាបង្កលក្ខណះងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យតាមដានមើល ថាតើការងារណាខ្លះបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់ ឬការងារណាខ្លះនៅមិនទាន់សំរេចតាមការកំនត់ទុក ។ និងទីបី ប្រព័ន្ធមួយឆ្នាំ១២សប្តាហ៏នេះ អនុញាតិ្តឲប្រិយមិត្តប្រើប្រាស់ពេលនៅសេសសល់ សំរាប់បំពេញគោលដៅដែលមិនទាន់សំរេច (តែសុំកុំរំពឹងតែទៅលើចំនុចចុងក្រោយនេះពេក :)) ។

ដូច្នេះ ពេលប្រិយមិត្តធ្វើគំរោងការងារឬផែនការឬគោលដៅថ្មីនាពេលខាងមុខ ចូរសាកល្បងវិធីរបស់លោក Brian Moran និងលោក Michael Lennington ខាងលើលមើលក្រែងបានលទ្ធផលប្រសើរជាងមុន ។ ចំនុចគួរចងចាំគឺថា ការអនុវត្តវិធីនេះបានជោគជ័យឬមិនបានជោគជ័យយ៉ាងណានោះ វាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តមោះមុតរបស់ប្រិយមិត្តម្នាក់ៗ ។

អំពីជីវិត!

 

photo_2018-05-23_10-19-36

 1. ជីវិតជាឧកាស ចូរប្រើវាឲមានប្រយោជន៏
 2. ជីវិតជាសម្ភស្ស ត្រូវចេះស្រលាញ់វា
 3. ជីវិតជាក្តីស្រមៃ ចូរខំធ្វើអោយវាក្លាយជាការពិត
 4. ជីវិតជាឧបសគ្គ ត្រូវប្រឈម កុំរត់គេចពីវា
 5. ជីវិតជាកាតព្វកិច្ច ចូរធ្វើវាឲចប់ចុងចប់ដើម
 6. ជីវិតជាល្បែង ចូរកុំខ្លាចនឹងលេង
 7. ជីវិតជាការសន្យា ចូររក្សាវា
 8. ជីវិតជាទុក្ខព្រួយ ចូរជំនះវាឲបាន
 9. ជីវិតជាចំរៀង កុំខ្លាចនឹងច្រៀង
 10. ជីវិតជាការតស៊ូ កុំតវ៉ាជាមួយវា
 11. ជីវិតជាសោកនាដកម្ម កុំខ្លាចនឹងប្រឈម
 12. ជីវិតជាការផ្សងព្រេង កុំខ្លាចនឹងចាប់ផ្តើម
 13. ជីវិតជាសំណាង ចូរធ្វើវាឲឃើញផ្លែផ្កាពិតៗ
 14. ជីវិតមានតំលៃកាត់ថ្លៃមិនបាន ចូរកុំបំផ្លាញវា
 15. ជីវិតជាជីវិត ត្រូវតែតស៊ូ
  (អនាមិក)
 • “Life is an opportunity, benefit from it.
 • Life is beauty, admire it.
 • Life is a dream, realize it.
 • Life is a challenge, meet it.
 • Life is a duty, complete it.
 • Life is a game, play it.
 • Life is a promise, fulfill it.
 • Life is sorrow, overcome it.
 • Life is a song, sing it.
 • Life is a struggle, accept it.
 • Life is a tragedy, confront it.
 • Life is an adventure, dare it.
 • Life is luck, make it.
 • Life is too precious, do not destroy it.
 • Life is life, fight for it.”
  — Unknown

Brown, Paul (2015-07-12). The 1000 Best Quotes Of All Time (Inspirational Quotes, Happiness Quotes, Motivational Quotes, Life Quotes, Famous Quotes, Love Quotes, Funny Quotes, And More) (Kindle Locations 211-217). Unknown. Kindle Edition.

Who is the real hero in your business?

photo_2018-05-15_11-27-29The answer can be found in this book: ‘Building A StoryBrand’ by Donald Miller. The key message of this book is that there is a strategy to make your marketing efforts pay off: Create and communicate a clear brand message by harnessing the power of storytelling that focuses on the customer. The customer is always the hero in the story.

The author strongly suggests that you should invest more time in creating a story (StoryBrand). Because that can help you to stand out amid the competition. Because it can show you how to forge a productive relationship with your customers. It can also guide you to appropriately position your product to ensures that customers listen and pay attention, remember your products and services more, and thus resist less if your marketing messages focus on them and their needs.

The author claims many companies struggle today because they don’t communicate clearly to their customers; they don’t have a story to tell about their product. Instead of hearing a clear message about the products, customers are often overwhelmed by the companies’ information and ambiguity, so they don’t care and move on to choose a product/service that speaks to their needs.

So if you want your business to flourish, try to create a marketing message that is clear and speaks to the needs of your potential customers. That message should clearly explain: Who you are. What you’re here to do. And why a customer should choose you instead of someone else; you have got to keep asking how your product or service help them survive and grow.

If you want to know how to create clear messages, I suggest you read the ‘StoryBrand 7-Part Framework’ the author explains in quite details in this book. These SB7 components include character, problem, guide, plan, calls to action, failure and success.

គោលការណ៏ជីវិត១២ចំនុចគួរពិចារណា

0345816021នេះជាគោលការណ៏ដែលលោក Jordan Peterson សាស្រ្តាចារ្យ ផ្នែកចិត្តសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យតូរុងតូ ប្រទេសកាណាដា បានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅកំរាស់៤៤៨ទំព័របោះពុម្ពឆ្នាំ២០១៨របស់លោក ក្រោមចំនងជើងថា 12 Rules For Life ។ លោកអះអាងថា គោលការណ៏ទាំងនេះ គឺសំរាប់អ្នកអានយកទៅកសាងកែលំអជីវិតរស់នៅឲមានភាពប្រសើរឡើង ។ ខ្ញុំសុំដកស្រង់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់ចំនុចទាំង១២នោះសំរាប់ប្រិយមិត្តពិចារណាទាំងអស់គ្នា ។

 1. បើអ្នកចង់ឲខ្លួនមានប្រៀប លោក Jordan Peterson ណែនាំឲអនុវត្តតាមគោលការណ៏ទីមួយ ។ នោះគឺខិតខំពង្រឹងកាយសម្បាទារ ចិត្តគំនិតឲបានរឹងបុឹង ។ លោកថា បើឈៗឲត្រង់ខ្លួន បើដើរៗឲស្វាហាប់ ដើររបៀបអ្នកឈ្នះ ។ បើនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ ចូរធ្វើដោយសេចក្តីក្លាហាន និងជំនឿជាក់លើខ្លួនឯង ។
 2. យកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងឲបានច្រើនដូចដែលខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជុំវិញដែលខ្លួនស្រលាញ់ ។ លោកផ្តាំផ្ញើរថា កុំដេកចាំឲអ្នកដទៃមកជួយសង្រ្គោះ ។ អ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯង ចេះរកសុភមង្គល និងជោគជ័យសំរាប់ខ្លួនឯងទើបល្អ ។
 3. រាប់អានតែមនុស្សណាដែលចេះជួយគ្នា ដែលចង់ឃើញអ្នកបានល្អ បានជោគជ័យ ។ ដូច្នេះចូរ រៀនមើលមនុស្សឲបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រួចសេពគប់មនុស្សល្អ និងគេចឲឆ្ងាយពីអ្នកដែលព្យាយាមរកតែផលចំណេញសួនតួរបុគ្គលនិយម ។ កុំនៅក្បែរអ្នកដែលទាញយើងទំលាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ ។
 4. ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងតែជាមួយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃម្សិលបានហើយ ។ កុំយកខ្លួនទៅ ប្រដូចនឹងអ្នកដទៃ ។ វាគ្មានបានអី្រកៅពីតែភាពអាប់អួរ ភាពខកចិត្ត និងលេសដោះសារប៉ុណ្ណោះឯង ។
 5. ម៉ែឪ ចូរកុំចិព្ចាឹមកូនរបៀបបណ្តោយឲគេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្ត ។ បើចង់ឲពូួកគេធំ ឡើងស្គាល់ច្បាប់ទំលាប់ មានសីលធម៏ មានតំលៃជាមនុស្សល្អ ឪពុកម្តាយត្រូវចេះប្រើវិន័យធម៏ក្តៅខ្លះទៅតាមកាលះទេសះ ។ បើត្រូវទះមួយកំភ្លៀងពីរកំភ្លៀងក្នុងគោលបំនងប្រដែប្រដៅ កុំខ្លាចនឹងធ្វើ (ខ្ញុំដឹងថាអ្នកកំពុងគិតអី្វពីចំនុចនេះដែរ-សើច) ។
 6. អ្នកគួរចេះទទួលខុសត្រុវលើជីវិតខ្លួនឯង មុននឹងចេញមុខរិះគន់ស្តីបន្ទោស ទំលាក់កំហុសសព្វបែបយ៉ាងទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន ឬកត្តាអ្វីផ្សេងៗ ។
 7. ធ្វើអ្វីៗឲមានគោលដៅប្រាកដប្រជា ឲមានន័យមានខ្លឹមសារទើបល្អ ។ ពោលកុំប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអីឆក់កន្តៀត ចង់បានតែផ្លែផ្កាភ្លាមៗ ។ ស៊ូទ្រាំចាំបន្តិចក៏មិនស្អីដែរ ជួនកាល អ្នកគួររៀនធ្វើតាមរបៀបផ្កាឈូកដុះលូតលាស់ក៏ល្អដែរ៖ វាខំដុះពីក្នុងភក់បាតបឹង តែវាគង់ចេញផ្កាស្រស់បំព្រងក្នុងថ្ងៃណាមួយ ។ លោក Jordan Peterson ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអី្វៗសំរាប់ខ្លួនឯង សំរាប់ក្រុមគ្រួសារជាការល្អហើយ តែជាមួយគ្នានេះ ក៏ចូរកុំភ្លេចចូលរួមចំនែករិះរកវិធីជួយធ្វើអ្វីមួយសំរាប់សង្គមផង ។ ធ្វើអ្វីតូចតាចក៏បាន តែត្រូវចាំថា បើលះបង់កាន់តែធំ នោះផលតបស្នងមកវិញនៅពេលក្រោយក៏ធំទៅតាមណឹង ។
 8. និយាយតែការពិត ។ បើមិនដូច្នោះទេ ចូរកុំនិយាយកុហក ។
 9. រៀនស្តាប់អ្នកដទៃនិយាយឲបានច្រើន ព្រោះអ្នកអាចរៀនអ្វីមួយដែលអ្នកមិនដឹងឬ មិនេចះពីអ្នកទាំងនោះ ។ កុំបព្ចេាញរឹកថា មានតែអញ ។ ពិភពលោកនេះមិនមែនមានតែអ្នកម្នាក់ទេ ។
 10. និយាយអី និយាយឲច្បាស់ៗ និយាយឲចំចំនុច ។ បើឈឺប្រាប់ថាឈឺ ។ កុំពង្វៀងវែងឆ្ងាយ កុំព្យាយាមវ៉ៃព្រៃបង្អើលពស់។
 11. មនុស្សយើងបារម្មណ៏ច្រើនមិនចេះអស់រឿង ។ ចាស់ហាមក្មេងមិនឲជិះកង់ មិនឲលេងបាល់ មិនឲរត់លឿន មិនឲឡើងដើមឈើរ ព្រោះតែខ្លាចក្មេងដួល ធ្លាក់បែកក្បាល បាក់ដៃបាក់ជើង ។​ ល​ ។ សង្គមហាមក្មេងប្រុសមិនឲធ្វើនេះ ហាមក្មេងស្រីមិនឲធ្វើនោះ ។ ល។ អ្នកនិពន្ធដាស់តឿនថា អ្នកមិនគួរខ្វល់ខ្វាយបារម្មណ៏ហួសហេតុពេកទេ ។ វាមិនជាស្អីទេ ។ ឲក្មេងវាលេងតាមដំណើររបស់វាទៅ ។ អោយអ្វីៗកើតឡើងទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាខ្លះទៅ ។ ចេញច្បាប់ដាក់បញត្តិច្រើនពេកវាអាចការពារគ្រោះថ្នាក់បានមែន តែវាក៏រាំងស្កាត់ការវិវត្តរីកចំរើនខួរក្បាលកាយសម្បទាបានដែរ ។
 12. មិនយូរមិនឆាប់ យើងគ្រប់គ្នាគង់តែនឹងស្លាប់ទៅវិញទេ ។ តែខណះដែលកំពុងរស់រៀនមានជីវិត យើងគួរចេះរកភាពរីករាយឲខ្លួនខ្លះផង ។ កុំចាំតែដល់ពេលខ្លួនមានលុយកាក់ទើបងាកទៅរកភាពសប្បាយរីករាយនោះ ។ មានថ្ងៃមានយប់ មានល្អក៏មានអាក្រក់ យើងគេចពីវាមិនបានទេ ចាំតែថ្ងៃល្អទៅមិនរួចទេ ។

សរុបមក ណឹងហើយជីវិត ។ វាទាមទារឲយើងម្នាក់ៗតស៊ូរហូតថ្ងៃស្លាប់ ។ យើងមិនអាចដឹងឬធានាថានឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃស្អែក ឬថ្ងៃខាងមុខទេ ។ បើដឹងច្បាស់មានតែថា ជីវិតយើងអាចជួបទាំងរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់លាយឡំគ្នា ។ ដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាន មានតែព្យាយាមសាងអំពើល្អ ខិតខំប្រឹងប្រែងឲអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាន រៀនស្រលាញ់ភាពស្មោះត្រង់ និយាយការពិត បោះបង់ចោលភាពសួនតួនិយម និងកុំមានមោតនភាពហួសហេតុ ។ ជាមួយគ្នាេនះដែរ យើងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាអនាគតខ្លួន កុំបន្ទោសដាក់កំហុសលើអ្នកដទៃ រាល់ចំនុចខ្សោយរបស់ខ្លួន ព្រោះវាមានតែយើងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាន ។ 

%d bloggers like this: